article banner
Personalegoder

Lovforslag om medarbejderaktieordning vedtaget 12. maj 2016

Lovforslag vedrørende skattebe­gun­sti­gelse af individuelle medarbejderaktieordninger, der blev fremsat den 30. marts 2016 er blevet vedtaget den 12. maj 2016.

Det vedtagne lovforslag svarer med enkelte justeringer til det fremsatte lovforslag.

Fra 1. juli 2016 vil det være muligt at tildele tegningsretter, optioner eller aktier til medarbejdere med en beskatning, der falder til 27/42% fra tidligere op til 56% og som udskydes til medarbejderen afstår erhvervede aktier.

Der gives mulighed for individuelle som generelle ordninger. Det er således muligt at skræddersy ordninger til den enkelte nøglemedarbejder.

De nye regler omfatter alle former for aktier, aktieoptioner og tegningsretter i det selskab eller den kon­cern, hvori medarbejderen er ansat. Dette gælder også tegningsretter mv til aktier i udenlandske selskaber

Ligningslovens § 7P indhold:

 • Ansatte kan tildeles aktier, tegningsretter eller optioner i det selskab eller i den koncern, hvori de er ansat, til en værdi af højst 10% af årslønnen og uden indkomstbeskatning på til­de­lings­tids­punktet.
 • Beskatningen af medarbejderen vil ske som aktieindkomst, når aktierne sælges.
 • Selskaber, der tilbyder medarbejdere at erhverve medarbejderaktier mv., ikke har fradrag for udgifterne til medarbejderaktierne, og anses for at have afstået aktierne til handels­vær­dien på tidpunktet for medarbejdernes udnyttelse af tegningsretter og optioner, uanset til hvilken værdi medarbejderne kan anskaffe aktierne til.
 • Arbejdsgiver frit kan vælge, om alle eller kun få medarbejdere skal tildeles medarbejderaktier mv.

Betingelser for at være omfattet af ordningen:

 • Modtageren skal være ansat i den koncern, der tildeler vederlaget.
 • Vederlaget skal være aktier, tegningsretter eller optioner til det selskab eller til den koncern, hvori medarbejderen er ansat.
 • Værdien af vederlaget må ikke overstige 10% af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås eller på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger.
 • Aktierne må ikke udgøre en særskilt aktieklasse.
 • Der skal udarbejdes en skriftlig aftale mellem selskabet og den ansatte.
 • Det skal fremgå af aftalen, at reglerne om skattefrihed efter den nye bestemmelse, Ligningslovens § 7P, skal finde anvendelse.
 • Sker der differenceafregning, vil beskatningen være omfattet af Ligningslovens § 28. Medarbejderen vil i dette tilfælde blive beskattet af det modtagne kontante beløb som personlig indkomst, hvorved medarbejderen risikerer en beskatning på op til 56%.

Lettere administration
Krav om revisor- eller advokatattestation genindføres ikke. Det gøres hermed lettere at opfylde ind­be­ret­ningsforpligtelserne. Selskaberne skal foretage markering i indkomstregistreret ved tildeling af købe- og tegningsretter. Derudover har det danske selskab, hvori medarbejderen er ansat indberetningspligt ved medarbejderens erhvervelse af aktier, dette gælder også ved erhvervelse af aktier i udenlandske koncernforbundne selskaber.

Anvendelsestidspunkt
Gælder ordninger der er tildelt efter den 1. juli 2016.