article banner
NYHEDER

Skat af Bitcoins og andre ”kryptovalutaer”

Bitcoins og andre tilsvarende virtuelle kryptovalutaer har i de senere år fået stor udbredelse.

Der har hidtil været usikkerhed om den skattemæssige behandling af investering i sådanne virtuelle kryptovalutaer. Skatterådet har imidlertid nu med en nylig afgørelse fastslået reglerne for beskatning af gevinster og fradrag for tab.

Skatterådet har tidligere fastslået, at Bitcoins og andre tilsvarende kryptovalutaer ikke anses som valutaer efter Kursgevinstlovens regler. Beskatning af gevinst og tab sker derfor efter Statsskattelovens regler, som betyder, at gevinster er skattepligtige (og tab er fradragsberettigede) hvis der enten er tale om næringsvirksomhed eller spekulation.

Skatterådet har nu slået fast, at investering i Bitcoins og tilsvarende kryptovalutaer, som altovervejende hovedregel, skal anses som spekulation. Skatterådets begrundelse herfor er, at der er tale om spekulation, hvis blot muligheden for salg med fortjeneste har indgået ved beslutningen om investeringen. Der er således ikke noget krav om, at salg med fortjeneste skal være det eneste formål eller et af hovedformålene med investeringen. SKAT vil formentlig herefter lægge til grund, at alle investeringer i Bitcoins mv. skal beskattes som spekulation.

Ved beskatning som spekulation er retstilstanden vedrørende Bitcoins og andre tilsvarende virtuelle kryptovalutaer herefter således:

  • Alle gevinster er skattepligtige, for personer som personlig indkomst (uden arbejdsmarkedsbidrag), dvs. med en skat på op til ca. 54 %.
  • Alle tab er fradragsberettigede, for personer som ligningsmæssigt fradrag, dvs. med en fradragsværdi på ca. 26 %.
  • Gevinst og tab beskattes efter realisationsprincippet, dvs. på tidspunktet for salg af valutaen, og skal – ved delafståelser – opgøres efter FIFO-princippet, dvs. at de først anskaffede anses som de først afståede.
  • Ophør af skattepligt ved fraflytning fra Danmark anses skattemæssigt som realisation af gevinster og tab, hvor værdien på fraflytningstidspunktet anses som afståelsessum.

Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte Senior Tax Manager Karsten Gianelli på +45 35 27 52 57 eller Karsten.Gianelli@dk.dt.com, eller Head of Tax Lærke Hesselholt på +45 35 27 52 40 eller Laerke.Hesselholt@dk.gt.com.