article banner
Nyheder

Regnskabsmæssige forhold i byggeriets nye aftalevilkår

Af Statsautoriseret revisor | Associeret Partner, Jacob Helly Juell-Hansen og Statsautoriseret revisor | Partner, Claus Koskelin
begge medlemmer af Grant Thorntons industrigruppe for Construction.

 

Siden marts 2015 har et udvalg arbejdet på at justere AB-systemet. Udvalget afgav den 21. juni 2018 en betænkning med de nye rammevilkår for byggeriet. Udvalget anbefaler, at disse nye regler anvendes fra 1. januar 2019, hvilket er lige om lidt. Derfor er det relevant også i entreprenørens økonomistyring og regnskabsaflæggelsen at få skabt et overblik over, hvilke væsentlige forskelle, der består mellem AB 18 og AB 92.

Vi har valgt at fremhæve udvalgte hovedpunkter, hvor AB 18 afviger fra AB 92.

De udvalgte områder kan alle umiddelbart have effekt på regnskabsaflæggelsesprocessen, hvorfor vi har udvalgt disse:

 • § 9 og § 67 – Entreprenørens sikkerhedsstillelse
 • § 10 og § 67 – Bygherrens sikkerhedsstillelse
 • § 27 – Risikoens overgang
 • § 34-35 – Regulering af entreprisesummen
 • § 36 – Aconto to gange
 • § 64-69 – Tvistløsning


§ 9 og § 67 – Entreprenørens sikkerhedsstillelse

AB 92 anfører, at entreprenøren altid skal stille en sikkerhed (arbejdsgaranti) på 15% af entreprisesummen, som nedskrives til 10% ved aflevering.

Efter AB 18 er der indsat en bagatelgrænse, sådan at der kun skal stilles en garanti hvis entreprisesummen (ekskl. moms) overstiger 1 mio. kr.

Derudover har bygherren nu mulighed for at fradrage alle mer- og mindrearbejder ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for 10%-sikkerhedsstillelsen.

Der kan som hidtil indledes en sag om sagkyndig beslutning ved tvister om udbetaling under garantien.

Som en nyskabelse i AB 18 vil en sådan sag nu også kunne indledes i tilfælde af tvist om arbejdsgarantiens nedskrivning og ophør.

§ 10 og § 67 – Bygherrens sikkerhedsstillelse

Efter AB 18 skal private bygherrer altid stille en betalingsgaranti, også selvom entreprenøren ikke har anmodet om det – dette er en væsentlige forbedring for entreprenøren i forhold til AB 92, hvor betalingsgarantier kun kom på tale, hvis entreprenøren anmodede om det.

Det er værd at bemærke, at almene boligorganisationer ikke anses som en privat bygherre.
 

§ 27 – Risikoens overgang

Der er i AB 18 nu sket en væsentlig udbygning af reglerne for overgang af risiko i forhold til AB 92.

Dermed er der nu flere tilfælde end før, hvor bygherren kommer til at bære risikoen for skader mv. på leverancer og materialer, som sker før aflevering. Dette har under visse omstændigheder betydning for indregning af indtægter og afregning af moms for entreprenøren.

§ 34-35 – Regulering af entreprisesummen

Tidligere var entreprisesummen fast uanset varigheden af arbejdet – med mindre andet var aftalt (AB 92).

I AB 18 bliver der indført en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Derefter kan der ske justering af prisen på den del af arbejdet, der udføres udover denne periode. AB 18 giver også mulighed for, at entreprisesummen i særlige tilfælde kan reguleres i tilfælde af statslige indgreb (f.eks. omlægning af afgifter) eller ekstraordinære prisstigninger på materialer og brændstof. Dette har betydning for entreprenørens mellemkalkulationer i forbindelse med fastlæggelse af forventet dækningsbidrag ved regnskabsaflæggelsen. 

§ 36 – Aconto to gange

Efter AB 18, har entreprenøren nu ret til acontobetaling to gange om måneden mod blot én gang efter AB 92. Det betyder en del for likviditeten for entreprenørerne, hvis muligheden udnyttes.

§64-69 – Tvistløsning

Afsnit om tvistløsning efter AB 18 afviger væsentligt fra AB 92.

Afvigelserne omfatter blandt andet tre væsentlige tiltag til at sikre en bedre proces omkring løsning af tvister.

 1. To nye eksterne tvistløsningsinstrumenter til i form af mediation / mægling og hurtig afgørelse
 2. Obligatorisk løsningstrappe – intern løsning på to niveauer (før mulighed for eksterne løsninger)
  1. Projektlederniveau
  2. Ledelsesrepræsentantniveau
  3. Indførelse af en ”cool off”-periode, sådan at voldgift først kan anlægges fire uger efter, at et internt forløb er afsluttet uforløst.


Ovenstående omfatter nogle af de væsentligste ændringer, som kan have en effekt på processen i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af eksempelvis igangværende arbejder og eventuelle oplysningsforpligtelser.

Hvis du vil vide mere om, hvordan opdateringen af byggeriets aftalevilkår kan have indvirkning på jeres regnskabsaflæggelse, så er du meget velkommen til at tage fat i én af vores rådgivere.

Du kan læse mere om vores Construction-gruppe og vores rådgivere, som er med i gruppen her.