Artikel

Hvad er gældskonvertering?

Pengeseddeler - featured
Gældskonvertering er en proces, hvor selskabets gæld konverteres til kapitalandele. Det anvendes typisk, når et selskab søger at vækste eller står over for finansielle udfordringer. Vi går her i dybden med, hvad gældskonvertering er, hvornår det anvendes samt de skattemæssige forhold ved gældskonvertering.

Gældskonvertering er en proces inden for selskabsret, som gør det er muligt at konvertere selskabets gæld til kapitalandele i selskabet. På den måde bliver den tidligere kreditor til kapitalejer og ejer dermed en kapitalandel af selskabet. Kapitalejeren opnår altså en interesse i selskabets fremtidige succes.

Kapitalandele er anparter i et anpartsselskab (APS) eller aktier i et aktieselskab (A/S). Gæld kan dog også konverteres gennem konvertible gældsbreve.

En gældskonvertering er som udgangspunkt skattefri. Processen kan dog udløse andre regler, som du skal være opmærksom på.

 

Hvornår anvender man en gældskonvertering?

Der er primært to situationer, hvor man anvender gældskonvertering i et selskab:

  • Ved almindelig kapitalforhøjelse
  • Ved udstedelse af konvertible gældsbreve

 

Almindelig kapitalforhøjelse

Ved almindelig kapitalforhøjelse kan et selskab øge sin kapital ved at konvertere en del af sin gæld til egenkapital. En kapitalforhøjelse kan dog kun finde sted, hvis det er tilladt i selskabets vedtægter. Beslutningen træffes på en ekstraordinær generalforsamling.

Derudover er der en række krav og betingelser, som skal opfyldes, for at en kapitalforhøjelse ved gældskonvertering kan finde sted.

De omfatter blandt andet:

  • Kurs for gældskonvertering: Gældskonverteringen skal ske til en kurs, som er fastsat af selskabets ledelse. Kursen fastsættes ud fra en vurdering af selskabets økonomiske situation og fremtidsudsigter.
  • Kurs for aktieudstedelse: Aktieudstedelsen skal ske til en kurs, som enten svarer til eller overstiger den pålydende værdi for den pågældende aktie.
  • Registrering af kapitalforhøjelsen: Efter generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøjelse i form af gældskonvertering, skal kapitalforhøjelsen registreres i selskabsregistret inden for en frist på 6 måneder.
  • Udstedelse af aktier: Selskabet skal udstede nye aktier, som skal tilbydes til alle eksisterende aktionærer i forhold til deres ejerandel.

 

Udstedelse af konvertible gældsbreve

Konvertible gældsbreve er en type gældsbreve, der gør det muligt for långiveren at konvertere sin gæld til kapitalandele i selskabet inden for en bestemt periode. Konverteringsprocessen er reguleret af en række betingelser, som er fastsat i gældsbrevet.

Selskabsloven fastsætter, at selskabet gennem en vedtægtsbestemmelse skal have bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve. Derudover skal selskabets generalforsamling godkende udstedelsen, og de konvertible gældsbreve skal indeholde information om priser og konverteringsvilkår.

 

Skatteregler for gældskonvertering

Gældskonvertering behandles skattemæssigt efter kursgevinstloven, hvor selskaber som udgangspunkt skal medregne al deres gevinst på gæld i den skattepligtige indkomst. Gældskonvertering er dog omfattet af kursgevinstlovens § 24, hvor gældseftergivelsesformer som udgangspunkt er skattefrie.

Konvertering af gæld til aktier eller konvertible obligationer skal sidestilles med gældsnedsættelse. Begrundelsen for skattefriheden er, at skyldneren ikke skal belastes økonomisk med yderligere skattekrav.

 

Hvad sker der, hvis selskabet går konkurs?

En konkurs har forskellige konsekvenser for selskabets hovedaktionærer alt efter, om de har tabt deres penge i form af selskabskapital eller udlån til selskabet.

Personer kan nemlig fratrække deres tab på ikke-børsnoterede aktier eller anparter, og tabet kan modregnes deres anden indkomst. Som udgangspunkt vil personer også have fradrag for tab på pengeudlån – dog ikke når lånet er ydet af en hovedaktionær.

En hovedaktionær er i denne henseende defineret som en person, der inden for de seneste 5 år har ejet 25 % eller mere af selskabskapitalen eller har haft mere end 50 % af stemmerettighederne. Det betyder, at det altså umiddelbart er en fordel, hvis en hovedaktionær forinden en konkurs konverterer sit lån til aktier eller anparter i selskabet.

Her skal du dog være opmærksom på, at det er skærpet, at der skal ske nedsættelse af aktiernes eller anparternes anskaffelsessum svarende til det, som fordringens pålydende værdi overstiger fordringens kursværdi på konverteringstidspunktet. 

 

Det er vigtigt at udvise rettidig omhu ved konverteringen af lån

Skærpelsen, som er indført for at dæmme op for konverteringen af ikke-fradragsberettigede tab til fradragsberettigede tab, betyder, at hvis der f.eks. er udlånt 100 kr. til selskabet, men selskabet ikke er 100 kr. værd, så har lånet på 100 kr. til selskabet ikke en værdi af 100 kr., da kursen på lånet er mindre end 100.

Skærpelsen omfatter alle aktionærer eller anpartshavere, som ejer mere end 10 % af selskabskapitalen. Det betyder, at hvis et lån omdannes til enten aktier eller anparter, så skal det på konverteringstidspunktet vurderes, hvor meget lånet er værd.

Hvis man som hovedaktionær venter for længe med at konvertere sit udlån, risikerer man altså, at hvis selskabets økonomi fortsat udvikler sig negativt, vil ens selskab reelt være insolvent, da værdien af lånet er 0 kr.

Fordi aktierne eller anparterne er erhvervet til 0 kr. og ved konkursen har en værdi af 0 kr., medfører det, at der heller ikke er noget tab på aktierne – og dermed intet tabsfradrag. Det er altså vigtigt at udvise rettidig omhu, når man konverterer et lån til aktier eller anparter i selskabet.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Gældskonvertering gør det muligt at konvertere sit selskabs gæld til kapitalandele i selskabet ved enten almindelig kapitalforhøjelse eller udstedelse af konvertible gældsbreve. En gældskonvertering er som udgangspunkt skattefri, da den omfattes af kursgevinstlovens § 24.

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp til gældskonvertering? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.