Nyhed

Ejer du aktier handlet på First North eller tilsvarende?

ContributorName(contributor, true)
Af:
Grafer featured
Hvis du ejer aktier handlet på First North eller tilsvarende handelsplatforme, der er omfattet af begrebet multilateral handelsfacilitet, bør du allerede nu - og senest inden årets udgang - være opmærksom på, at Lovforslag nr. 6 af 4. oktober 2023 (L6) netop er blevet vedtaget. Den nye lov berører både aktier og anparter, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Modregningsadgang ophører fra 2024 

Vedtagelsen af L6 betyder, at tab på ovennævnte aktier fra og med 2024 kun kan modregnes i gevinster og udbytter fra aktier optaget til handel på et reguleret marked (noteret aktier) eller gevinster og udbytter fra øvrige aktier handlet på en multilateral handelsfacilitet.

I dag kan tab på de nævnte aktier modregnes i anden indkomst ved at beregne en negativ aktieskat af tabet, som kan modregnes i øvrige skatter. Denne modregningsadgang ophører per den 1. januar 2024. Vær opmærksom på, L6 ikke kun har virkning for aktier erhvervet fra den 1. januar 2024. Har du aktier erhvervet før den 1. januar 2024, bliver disse også omfattet af fradragsbegrænsningen. 

Vi anbefaler derfor, at du gennemgår din aktiebeholdning for eventuelle ”unoteret” aktier og særligt ”unoteret” aktier med latente tab. Salg af sådanne aktier bør derfor overvejes at finde sted inden udgangen af 2023, hvis du vil udnytte modregningsmuligheden i 2023. Det gælder især, hvis du ikke har overvejelser om den store aktivitet på aktiemarkedet efterfølgende. 

 

Skattemæssig praksis ved genkøb

Overvejer du at bruge ”genkøbsmodellen”, skal du være opmærksom på den skattemæssige praksis på området. Genkøb går på at sælge for at realisere og udnytte et tab for så at købe tilbage efterfølgende. Sådanne transaktioner anerkendes kun skattemæssigt, hvis du har haft en vis risiko forbundet herved. Med andre ord skal der i perioden fra salget til genkøbet have været en reel risiko for kursudsving. 

Sker genkøb samme dag som salget, tillægges det typisk ikke skattemæssig virkning, hvorfor papirerne ikke anses for solgt, og tab derfor heller ikke realiseret. Ved genkøb kan der også lægges vægt på, om handlen er sket på sædvanlig vis og af normale kanaler (bank og/eller vekselerer) eller rent privat.

Ønsker du at realisere et tab på nævnte aktier og benytte dig af de nuværende modregningsregler af tab, skal du derfor sælge og realisere tab inden årets udgang. Sker det med anvendelse af ”genkøbsmodellen” bør du sikre dig, at Skattestyrelsen ikke kan anfægte realiteten bag salget og tilsidesætte det.

 

Spørgsmål?

Kontakt René Zedler, Tax Director: rene.zedler@dk.gt.com / +45 35 27 51 28.