Nyhed

Egen arbejdsindtægt påvirker ikke folkepension

Rene Zedler 120x120
Af:
Pengeseddeler - featured
Det anslås, at 40.000 folkepensionister omfattes af den nye regel, og derfor kan se frem til at få udbetalt yderligere (den resterende) pension for 2023. Loven har virkning fra 1. januar 2023, men folkepensionen for 2023 efterreguleres først i 2024.

Samlevers arbejdsindtægt

Allerede i 2022 blev det vedtaget, at en ægtefælles/samlevers arbejdsindtægt ikke længere måtte påvirke hverken folkepensionens grundbeløb eller pensionstillæg. En ændring som trådte i kraft pr. 1. januar 2023, og som anslås allerede at have påvirket 90-100.000 pensionisters pensionsudbetaling positivt.

 

Arbejdsindtægt som ikke påvirker folkepension/tillæg

Indtægt, som ikke påvirker folkepension eller tillæg, defineres som personlig indkomst opnået ved personligt arbejde og indtægt, som kan sidestilles hermed:

 • Løn.
 • Honorarer.
 • Indkomst i forbindelse med aktieoptioner.
 • Overskud af virksomhed, hvis der sker aktiv deltagelse i driften af virksomheden; herunder hævet opsparet overskud, hvis overskuddet stammer fra aktiv deltagelse i driften af virksomheden (se også nedenfor under ”Pensionstillæg påvirkes stadig af anden indkomst”).
 • Efterløn og fratrædelsesgodtgørelse, som beskattes efter overgang til folkepension.
 • Arbejdsløshedsdagpenge.
 • Sygedagpenge.

 
Egen arbejdsindtægt

Nu er turen så kommet til egen arbejdsindtægt. Den 1. juni 2023 blev lovforslag L 117 vedtaget, som dikterer, at en pensionists eventuelle egen arbejdsindtægt ikke skal påvirke hverken grundbeløbet eller pensionstillægget. Loven er gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. 

Fra 1. januar 2013 vil såvel folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg derfor ikke længere blive påvirket af hverken egen arbejdsindtægt eller en eventuel ægtefælles/samlevers arbejdsindtægt. Det betyder, at folkepensionens grundbeløb fra og med 1. januar 2023 ikke længere påvirkes af nogen former af indkomst, og at alle på den måde er garanteret grundbeløbet.

 

Pensionstillæg påvirkes stadig af ”anden indkomst”

Pensionstillægget påvirkes derimod stadig af ”anden indkomst”. Anden indkomst dækker over øvrige personlige indkomster (som ikke anses for ”arbejdsindtægt”) samt kapitalindkomst og aktieindkomst.

Øvrige personlige indkomster, som ikke anses for ”arbejdsindtægt er bl.a.:

 • Overskud af virksomhed, hvor man ikke deltager aktivt i driften (passiv virksomhed); herunder hævet opsparet overskud, hvis overskuddet stammer fra en passiv virksomhed (ikke-aktiv deltagelse i driften af virksomheden, da der blev opsparet overskud).
 • Private pensionsudbetalinger.

 

Vurdering af aktiv eller passiv virksomhed – bl.a. arbejdstidskrav

Det fremgår af Ankestyrelsens principmeddelelse 43-22 (KEN nr. 10169 af 8/11-2022) Ankestyrelsens principmeddelelse 34-22 om indtægtsgrundlag - selvstændig virksomhed - beregning - folkepension - genvundne afskrivninger - hævet opsparet overskud (retsinformation.dk),  at der ved vurdering af aktiv eller passiv virksomhed bl.a. kan lægges vægt på følgende:

 • Hvilke aktiviteter er der i virksomheden, og hvilke indtægter har virksomheden i forbindelse med aktiviteterne?
 • Hvilke opgaver har pensionisten i forbindelse med virksomhedens aktiviteter, og hvad er omfanget af opgaverne? Herunder om:
  • arbejdsindsatsen udgør ca. 50 timer om måneden, da det taler for, at pensionisten er aktiv i driften.
  • der er tale om sæsonbetonet arbejde, hvor det samlede timeantal er mindre. Her kan pensionisten stadig anses som aktiv i driften.
 • Indgår der indtægter i virksomhedsresultatet fra tidligere indkomstår i form af fx hævet opsparet overskud, og var pensionisten aktiv eller passiv i driften på tidspunktet, hvor indtægten blev optjent?

 

Udbetaling Danmark står for skud

Det er Udbetaling Danmark, som årligt skal efterregulere pensionen. Dog fremgår det hverken af hverken årsopgørelsen eller forskudsopgørelsen fra SKAT, om der er tale om overskud fra aktiv eller passiv virksomhed. Borgeren skal derfor selv hvert år oplyse Udbetaling Danmark om, overskuddet stammer fra aktiv eller passiv virksomhed, så de eventuel kan efterregulere pensionstillægget. 

Det samme gælder for eventuelt indtægtsført opsparet overskud, som hæves. Her er det også borgeren selv, der skal oplyse Udbetaling Danmark om, hvorvidt det hævede opsparede overskud stammer fra en aktiv eller passiv virksomhed. Altså om opsparingen er sket i et indkomstår, hvor borgeren deltog aktivt i driften af de(n) enkelte virksomhed(er) eller ej. 

 

Afklaring af passiv og aktiv virksomhed kan tage tid

Det er udelukkende pensionstillægget, som kan blive påvirket negativt af virksomhedens overskud. 

Hvis der er tale om overskud af virksomhed eller hævning af opsparet overskud fra virksomhed, hvor man har deltaget aktivt i driften, reduceres pensionstillægget ikke. Er der derimod tale om overskud af passiv virksomhed eller hævning af opsparet overskud fra passiv virksomhed (ikke-aktiv deltagelse i driften af virksomheden), indgår beløbet som ”Anden indkomst”, og der kan ske reducering af pensionstillægget.

Vi forudser lidt overarbejde for Udbetaling Danmark og måske også for borgeren, når det skal vurderes, om der er tale om aktiv eller passiv virksomhed. Derudover er der også en del arbejde i at fastslå, om hævet opsparet overskud, som kan være opsparet i og over adskillige år, stammer fra aktiv eller passiv virksomhed på opsparingstidspunkterne.

 

Spørgsmål?

Kontakt René Zedler, Tax Director: rene.zedler@dk.gt.com / +45 35 27 51 28.