Nyhed

Lovforslag om flere kvinder i dansk ledelse

insight featured image
Contents

Den 19. april vedtog Folketinget et forslag om måltal og politikker, der skal fremme en mere ligelig kønsfordeling med flere kvindelige ledere i danske virksomheder. Hos Grant Thornton finder vi det positivt, at der sættes politisk fokus på kvinder i ledelse.

Folketingets lovforslag om flere kvinder i ledelse indebærer, at virksomheder i regnskabsklasse C og D fra den 1. januar 2023 skal opstille måltal for andelen af kvinder på virksomhedens øvrige ledelsesniveau. Virksomhederne har hidtil kun skulle angive disse tal for det øverste ledelsesorgan, men skal altså fra årsskiftet angive måltal for flere ledelseslag. Det drejer sig om de to ledelseslag under det øverste ledelsesorgan, som eksempelvis kan være personer med personaleansvar, der referer direkte til direktionen.
Derudover omfatter lovforslaget, at det skal fremgå, hvad virksomhedens tidshorisont er for at komme i mål med en mere ligelig kønsfordeling.

Lovforslaget betyder også, at de omfattede virksomheder fremover skal fastsætte nye og højere måltal, når det tidligere måltal er opnået, samt at der skal fastsættes nye måltal, når tidshorisonten udløber.

Nye krav til ledelsesberetning

Foruden ovennævnte krav, betyder lovforslaget også, at virksomhederne skal fremvise deres måltal i en oversigt i virksomhedens ledelsesberetning.

Oversigten skal indeholde følgende oplysninger på balancedagen og tallene for de fire foregående år, samt en status for opfyldelse af måltallene:

  • Det samlede antal bestyrelsesmedlemmer og andelen af kvinder i procent.
  • Måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen i procent herunder årstallet for, hvornår måltallet forventes opfyldt.
  • Det samlede antal personer på de øvrige ledelsesniveauer og andelen af kvinder i procent.
  • Måltal for andelen af kvinder på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer i procent, herunder årstallet for, hvornår måltallet forventes opfyldt.

Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af medarbejderne, indgår ikke i det måltallene og skal ikke fremgå af ledelsesberetningen. Derudover skal virksomheder med ligelig kønsfordeling på de øverste ledelsesniveauer heller ikke opstille måltal.

Består virksomheden af moder- og dattervirksomhed, skal dattervirksomhederne fra den 1. januar 2023 selv opstille måltal og beskrive status for opfyldelse af disse. Det er ikke længere muligt blot at henvise til modervirksomheden, ligesom det ikke vil være muligt for modervirksomheden at udarbejde måltal for hele koncernen.

Det er muligt for virksomheder med færre end 50 medarbejdere at blive undtaget for at oplyse måltal for kvinder i ledelsen. Det skal dog fremgå i ledelsesberetningen, at virksomheden er undtaget grundet medarbejderstabens størrelse.

Mere fokus på ligestilling

I Grant Thornton ser vi positivt på det nye lovforslag, da det sætter fokus på ikke kun en generel samfundsudfordring, men også et af FNs 17 verdensmål om mere ligestilling mellem kønnene. Et politisk indgreb kan skubbe udviklingen i retning mod mere ligelige kønssammensætninger i de højere ledelseslag, og det, tror vi på, skaber stærke virksomheder til gavn for hele Danmark.