Nyhed

Fri bil og bogføring i VSO

Ebbe Melchior - 120x120
Af:
insight featured image
Contents

Landsskatteretten afsiger kendelse i ny sag om beskatning af fri bil i virksomhedsskatteordningen.

Gode råd

På baggrund af kendelsen, som du kan læse mere om nedenfor, har vi følgende gode råd til at undgå beskatning af fri bil, hvis man anvender virksomhedsskatteordningen (”VSO”):

  • Indfør en regnskabsmæssig opdeling af den samlede økonomi mellem virksomhedsøkonomi og privatøkonomi
  • Vær opmærksom på, at når virksomhedsordningen påbegyndes, kan der ikke bogføres beløb på mellemregningskontoen
  • Indgå leasingkontrakter privat
  • Hvis bilen er købt – undlad at tage den med i bogføring og kapitalafkastgrundlag
  • Betal leasingudgiften og driftsudgifter privat eller bogfør betalingen løbende som hævning i VSO - eventuelt på mellemregningen, hvis den er i ejerens favør
  • Beregn den erhvervsmæssige del når året er gået og bogfør den på mellemregningen


Baggrund

En person havde leaset to biler og anvendte dem i både privat regi og i virksomhedsskatteordningen. De dertil hørende udgifter var løbende blevet bogført og betalt af virksomheden. Efterfølgende, ved endt regnskab, blev den private andel reguleret efter kørselsregnskabet og dermed anset som en privat hævning.


Landsskatterettens begrundelse

Landsskatteretten lagde vægt på, at ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen forudsættes det, at der sker en tydelig opdeling mellem den erhvervsmæssige og personlige økonomi. Derudover var det kontraktmæssige også afgørende i forhold til, om man skulle holde bilerne ude eller inde i virksomhedsskatteordningen.

Virksomheden betalte løbende alle driftsudgifter til de to leasingbiler. Yderligere blev kun ubetydelige brændstofsudgifter betalt i privat regi og bagefter hævet på mellemregningskontoen; De øvrige udgifter var blevet bogført på virksomhedsdriftskontoen. Da disse poster hverken var bogført som hævning fra indskuds- eller mellemregningskontoen, var de ved en fejl blevet behandlet som 100% fradragsberettigede erhvervsudgifter. I øvrigt fremgik det tydeligt af leasingkontrakterne, at aftalen var blevet indgået med virksomheden.

Hvis man derimod havde valgt at holde bilerne helt uden for virksomhedsskatteordningen, ville man have været nødsaget til at trække sit tilgodehavende, som man i øvrigt vil få mod sin virksomhed, fra mellemregningskontoen. Dette vil påvirke mellemregningskontoen i negativ retning, og derfor vil man være nødsaget til at indskyde penge for at udligne den negative mellemregningskonto.

På baggrund af det ovennævnte fandt Landsskatteretten, at bilerne ifølge virksomhedens bogføring regnskabsmæssigt har indgået i virksomhedsskatteordningen. Således blev de fremlagte opgørelser fra klagers repræsentant afvist, og dermed stadfæstede Landsskatteretten altså Skattestyrelsens afgørelse.


Vores kommentarer

Denne sag fremhæver, hvor vigtigt bogføringen kan være, i forhold til om der skal ske beskatning af fri bil. Hvis det er virksomheden, der afholder udgifterne til bilen, er det på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt, at der først foretages en opdeling af udgifterne i det endelige regnskab. Heller ikke selvom det måtte fremgå, at bilen er valgt placeret uden for VSO.

Således vil vi anbefale, at udgifter til blandet benyttede biler løbende behandles som en privat udgift. Ved årets udgang kan den erhvervsmæssige del af de samlede driftsudgifter så udgiftsføres i virksomheden og godskrives på mellemregningskontoen.

 

Måtte du have spørgsmål til sagen eller til anvendelse af fri bil i henhold til virksomhedsskatteordningen generelt, er du velkommen til at række ud til os.