article banner
Nyhed

Lovforslag om højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der betyder, at fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed i indkomståret 2018 skal udgøre 101,5 % af de afholdte udgifter. Fradraget stiger gradvist til 110 % i 2026.

Fradrag mv. for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed
Efter ligningslovens § 8 B, stk. 1 kan selskabers udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, bortset fra udgifter til efterforskning af råstoffer, fratrækkes i det år, hvor udgifterne er afholdt. Selskabet kan dog vælge at afskrive udgiften med lige store årlige beløb i det år, hvor udgiften er afholdt, og de følgende fire indkomstår. For personer gælder samme regler, dog kan fradrag eller afskrivning først foretages i det indkomstår, hvor hvervet er påbegyndt.

Efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3 kan anskaffelsessummen for driftsmidler og skibe, der anvendes til forsøgs- og forskningsvirksomhed, dog ikke skibe og driftsmidler, der anvendes til efterforskning af råstoffer, fratrækkes (straksafskrives) i anskaffelsesåret. Virksomheden kan naturligvis også vælge at afskrive disse aktiver efter de almindelige regler om saldoafskrivning.

Højere skattefradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger (L 227)
Der foreslås et ”ekstrafradrag” for forsknings- og udviklingsomkostninger omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1. Sådanne omkostninger skal kunne fratrækkes eller afskrives med 101,5 % i 2018 og 2019, 103 % i 2020, 105 % i 2021-2022,108 % i 2023-2025 og 110 % fra og med indkomståret 2026. Det afgørende for fradragsprocenten mv. er, i hvilket år udgiften er afholdt.

Straksfradraget for udgifter til skibe og driftsmidler omfattet af afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3 forhøjes tilsvarende. Vælger virksomheden at afskrive sådanne aktiver, forhøjes afskrivningsgrundlaget tilsvarende.

Da de nye regler efter forslaget skal have virkning fra og med indkomståret 2018, kan der være tilfælde, hvor selvangivelsen er indsendt. I givet fald skal der anmodes om korrektion af indkomsten, når lovforslaget er vedtaget.

Skattekreditordningen – ligningslovens § 8 X
De gældende regler, hvorefter virksomheder kan anmode SKAT om at få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter, der straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1 eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3 er ikke ændret. Men der er dog sket den tilføjelse, at der højst kan udbetales skatteværdien af underskud svarende til de afholdte udgifter. Det højere skattefradrag betyder altså ikke en tilsvarende forøgelse af det underskud, der kan danne grundlag for udbetaling efter ligningslovens § 8 X.

Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte os.