article banner
Nyhed

Selvstændige risikerer at blive betragtet som lønmodtagere

Skatteministeriet fremsatte den 26. april 2017 et lovforslag, hvor kravene til hvornår man er selvstændig erhvervsdrivende skærpes væsentlig.

Efter gældende regler og praksis er ejerandele af et transparent selskab, et K/S, P/S eller I/S tilstrækkeligt til, at en fysisk person kan anses for selvstændig erhvervsdrivende. Dette skærpes betydeligt med lovforslaget, idet der fremover tillige kræves økonomisk risiko, at man ikke er underlagt instruktionsbeføjelser og især at deltageren/medejeren har reel indflydelse på driften af virksomheden for, at deltagerens indkomst fra det skattemæssigt transparente selskab kan anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed

Formålet med lovforslaget er at ramme den model, hvor en lønmodtager ved at købe en mindre andel af det partnerselskab/interessentskab, som pågældende er ansat i, går fra at være lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende.  Med henvisning til SKAT’s ofte meget brede fortolkninger af lovgivning, er der en betydelig risiko for, at lovforslagets krav til selvstændig erhvervsdrivende vil blive anført og påberåbt i andre tilfælde og dermed fx rammer deltagelse i anpartsprojekter, kommanditselskaber mv (vindmøller, solcelleparker og ejendomme). En anden betydelig risiko eller mangel ved lovforslaget, er, at definitionen af en selvstændig erhvervsdrivende fortsat er så uklar, at der vil være stor usikkerhed om, hvornår man som deltager i en virksomhed med flere ejere også er selvstændig erhvervsdrivende i skattemæssig henseende. Der er således en væsentlig risiko for mere lovgivning via praksis, hvilket er uheldigt.  

Lovgivning med tilbagevirkende kraft

Loven træder umiddelbart i kraft 1. juli 2017 og skal gælde for indkomståret 2018. Den vil imidlertid også ramme de deltagere i transparente selskaber, der i dag ikke deltager i ledelsen af virksomheden eller har indflydelse på driften. Dette indebærer, at de vil overgå fra at være selvstændige erhvervsdrivende til lønmodtagere. De skal dermed have løn, der skal indeholdes kildeskat, de vil ikke længere kunne anvende virksomhedsskatteordningen, og et evt. opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen skal beskattes i 2017. Måtte ejerandel af et partnerselskab været ejet af et holdingselskab, vil holdingselskabet fra 2018 ikke længere anses for rette indkomstmodtager. Den rette indkomstmodtager vil være den fysiske person.

Der har været stillet mange meget kritiske spørgsmål til lovforslaget under høringen, men dette ses desværre ikke at have medført væsentlige ændringer af lovforslaget. Grant Thornton forventer at lovslaget blive vedtaget i dens nuværende form, men vi følger forhandlingerne tæt.


Måtte ovennævnte give anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Lærke Hesselholt, Head of tax, Tax Director Grant Thornton på laerke.hesselholt@dk.gt.com