article banner
Nyhed

Begrænsning i anvendelsen af virksomhedsskatteordningen

Begrænsning i adgang til at anvende virksomhedsskatteordningen for kommanditister, deltagere i partnerselskaber og interessentskaber.

Skatteministeriet har den 6. marts 2017 udsendt udkast til et lovforslag, der umiddelbart har til formål at sikre, at lønmodtagere, der er ansat i transparente selskaber, så som partnerselskaber og kommanditselskaber, ved at erhverve en mindre ejerandel af selskabet, ikke kan ændre status fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende i skattemæssig henseende.

Lovforslaget er imidlertid så bredt formuleret, at Grant Thornton frygter, at loven vil få en bredere betydning og ramme f.eks. passiv investering i kommanditselskaber. Dette vil betyde, at kommanditister ikke længere kan anvende virksomhedsskatteordningen som passiv investor i et anpartsprojekt. Som lovudkastet er formuleret, lægger Skatteministeriet op til, at alle der deltager i transparente selskaber rammes af ændringen, medmindre de deltager så væsentlig i driften af virksomheden, at de kan anses for selvstændig erhvervsdrivende.

Vedtages lovforslaget skal den have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2017. Der er i lovudkastet intet anført om konsekvenserne for investorer/lønmodtagere, der efter den 1. juli 2017 ikke længere vil være selvstændige erhvervsdrivende.

Grant Thornton vil følge op med spørgsmål og løbende holde jer underrettet om Skatteministeriets svar på rækkevidden og konsekvenserne af forslaget.

Måtte I/ du have spørgsmål til lovforslaget, er du meget velkommen til at kontakte Lærke Hesselholt, laerke.hesselholt@dk.gt.com.