article banner
Nyheder

Opstramning af reglerne for tidsfristen for transfer pricing dokumentation

Opstramning af reglerne for tidsfristen for transfer pricing dokumentation

Folketinget har netop vedtaget opstrammende regler vedrørende tidsfristen for udarbejdelsen af transfer pricing dokumentationen.

Med virkning fra 1. januar 2019 skal transfer pricing dokumentationen være endeligt udarbejdet allerede ved indgivelsen af oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen) for det relevante skatteår. Det er således ikke muligt som hidtil først at udarbejde/færdiggøre transfer pricing dokumentationen i forbindelse med modtagelsen af en anmodning fra SKAT.

Såfremt den skattepligtige ikke har udarbejdet transfer pricing dokumentationen rettidigt eller dokumentationen er mangelfuld, kan SKAT foretage en skønsmæssig fastsættelse af den skattepligtige indkomst vedrørende de kontrollerede transaktioner, hvilket indebærer at skatteyder har bevisbyrden for, at påvise at den af SKAT ansatte indkomst ikke er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Loven træder i kraft d. 1. januar 2019, hvorfor ændringen for de fleste har virkning for TP-dokumentationer, som skal aflægges for indkomståret 2018. 

Det følger egentlig af allerede gældende regler, at transfer pricing dokumentationen skal foreligge på tidspunktet for indgivelse af selvangivelsen, men i henhold til hidtil praksis, har SKAT accepteret, at dokumentationskravene var opfyldt, såfremt transfer pricing dokumentationen forelå 60 dage efter SKAT anmodede om den pågældende dokumentation. Denne praksis har SKAT dog i verserende skattesager søgt ændret, og SKAT har fremført, at transfer pricing dokumentation der er udarbejdet på et senere tidspunkt end tidspunktet for indgivelse af oplysningsskemaet ikke opfyldte dokumentationskravene. Med vedtagelsen af den nye bestemmelse i skattekontrolloven, er der ikke længere tvivl om, at den hidtidige praksis er ændret.

Kravet om at dokumentationen skal foreligge på tidspunktet gælder fortsat ikke for mindre virksomheder.

Baseret på vores erfaring optager udarbejdelsen af transfer pricing dokumentationen ofte mere tid end oprindeligt forventet, hvorfor vi anbefaler at starte udarbejdelsen heraf i god tid inden oplysningsskemaet skal indgives til SKAT.


Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Grant Thornton Skatteafdeling
Lærke Hesselholt
Tax director