article banner
Nyheder

Lettelse af afgifterne ved generationsskifte af virksomhed

Skatteministeriet har den 16. december 2016 sendt et lovforslag i høring, som vil betyde en væsentlig nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af virksomhed, og både for personlig virksomhed og for virksomhed i selskabsform. Forslaget udmønter den aftale om afgiftsnedsættelsen, som blev aftalt som en del af forliget om finansloven for 2016, og har således været længe undervejs.

Nu er forslaget således offentliggjort, og da det må forventes at blive vedtaget i nogenlunde den form det er fremlagt, vil det være en god anledning til at få overvejet sine generationsskifteplaner og – sammen med sine rådgivere – få klarhed over de muligheder, der nu vil være.

Efter de nuværende regler skal der ved gaveoverdragelse af en virksomhed til børn eller børnebørn betales en gaveafgift på 15 % af værdien af virksomheden. Ved arv af virksomhed til den nærmeste familie skal der tilsvarende betales boafgift på 15 % af værdien af virksomheden.

Denne afgift foreslås nu nedsat fra 15 % til 5 % frem mod 2020 for overdragelse af virksomhed. Afgiften vil efter forslaget være 13 % for 2016 og 2017, 7 % for 2018, 6 % for 2019 og 5 % fra og med 2020. Den nye regering har i sit regeringsgrundlag anført, at man herefter har ambitioner om at reducere afgiften til 0 % frem mod 2025, men denne nedsættelse indgår dog ikke i lovforslaget.

For at være berettiget til den nedsatte afgift skal følgende betingelser dog alle være opfyldt.

  • Overdragelsen skal ske til overdragerens børn eller børnebørn. Dette gælder uanset om der er tale om gave eller ved arv. Den nedsatte afgift kan dog også anvendes ved overdragelse som gave eller arv til overdragerens søskende samt deres børn/børnebørn, men i de tilfælde, hvor overdrageren ikke selv har børn/børnebørn.
  • Der skal være tale om reel erhvervsvirksomhed. Dette er efter forslaget sikret ved at afgiftsnedsættelsen kun kan anvendes på aktiv virksomhed, som kunne overdrages med succession efter de gældende regler – den såkaldte ”pengetankregel”. Det indebærer, at virksomhed, der består i investering i værdipapirer eller udlejningsejendomme ikke omfattes af afgiftsnedsættelsen. Ved overdragelse af selskaber er forudsætningen for at overdrage med succession – og dermed også for afgiftsnedsættelsen – at mindre end 50 % af selskabets aktiver består i værdipapirer og udlejningsejendomme og at mindre end 50 % af selskabets indkomst stammer fra sådanne aktiver. Det er dog ikke en forudsætning for afgiftsnedsættelsen, at overdragelsen sker med succession, men betingelserne for overdragelse med succession skal være opfyldt.
  • Overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år inden overdragelsen.
  • Modtageren af virksomheden skal beholde den i mindst 3 år efter overdragelsen. Overholdes denne betingelse ikke, vil overdragelsen udløse den normale afgift på 15 % med tilbagevirkende kraft,
  • Overdrageren eller dennes nærmeste familie (ægtefælle, børn/børnebørn, søskende eller søskendes børn/børnebørn) skal for personlig virksomhed have deltaget i driften i ikke uvæsentligt omfang i mindst 1 år forud for overdragelsen, og for virksomhed i selskabsform have deltaget i selskabets ledelse i mindst 1 år forud for overdragelsen.

Afgiftsnedsættelsen for 2016 skal efter forslaget have virkning for gaveoverdragelser, der er foretaget den 1. januar 2016 eller senere, og for overdragelser ved arv fra boer efter personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere. For overdragelser, hvor der allerede er afregnet afgift med 15 %, skal der således ske genoptagelse og nedsættelse af afgiften til 13 %.

Lovforslaget indeholder i øvrigt to mindre stramninger af pengetankreglen.

  • Ubebyggede grunde og ejendomsprojekter vil fremover normalt skulle medregnes som pengetankaktiver, og ikke længere som ”driftsaktiver”.
  • Efter de nuværende regler er selskaber, der driver næring med køb og salg af aktier ikke omfattet af pengetanksreglen, og kan således overdrages med succession uanset sammensætningen af aktiverne. Denne fritagelse vil fremover kun gælde for næringsdrivende selskaber, der er undergivet offentligt tilsyn, f.eks. banker mv.

Denne stramning af pengetankreglen vil efter forslaget have virkning for fra 1. april 2017, og vil gælde i alle de sammenhænge, hvor pengetankreglen findes, dvs. i relation reglerne om succession, reglerne om etablerings- og iværksætterkonto, reglerne om ophørspension og reglerne om anvendelse af kapitalafkastordninger for aktier og anparter.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Lærke Hesselholt
Head of TAX
Telefon: +45 35 27 52 40
Mail: Laerke.Hesselholt@dk.gt.com

Karsten Gianelli
Senior Tax Manager
Telefon: +45 35 27 52 57
Mail: Karsten.Gianelli@dk.gt.com