NYHEDER

Kravene til Transfer pricing-dokumentation mellem danske selskaber lempes betydeligt

ContributorName(contributor, true)
Af:
insight featured image
Contents

Opdateret 1. december 2021 efter vedtagelse 25. november 2021

 

Folketinget vedtog den 25. november 2021 lovforslag nr. L 7, der har til formål at lempe dokumentationskrav for kontrollerede transaktioner, som udelukkende foretages mellem danske koncernselskaber. Med lovændringen skal danske koncerner fra og med indkomståret 2021 ikke længere udarbejde den særlige transfer pricing-dokumentation - det vil sige, at der ikke længere skal udarbejdes og indsendes en master og local rapport for transaktioner mellem koncernens danske selskaber.

Lovændringen medfører, at der fremover kun skal udarbejdes en særlig skriftlig dokumentation de steder, hvor der er risiko for skattespekulation eller skatteunddragelse ved fastsættelse af forkerte afregningspriser eller vilkår. Af eksempler kan nævnes hvis den ene part i den kontrollerede transaktion er udenlandsk, beskattes efter tonnageskatteloven eller kulbrinteskatteloven, eller beskattes efter de særlige regler for andelsforeninger eller andre foreninger, selvejende institutioner mv.

Før lovændringen skulle den særlige skriftlige dokumentation udarbejdes for alle selskaber i koncernen, der har over 250 ansatte, eller koncerner med under 250 ansatte, såfremt den samlede omsætning i koncernen overstiger 250 millioner kr., og den samlede balance overstiger 125 millioner kr. Dette gjaldt, uanset om der var tale om transaktioner inden for en koncern, som udelukkende består af danske selskaber. Måtte danske selskaber, uanset størrelse, have transaktioner med koncernselskaber i lande, hvor Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og hvor landene ikke samtidig er medlem af EU eller EØS, skal der dog altid udarbejdes transfer pricing-dokumentation.

Den skriftlige transfer pricing-dokumentation består af en masterfile for moderselskabet og local file for de datterselskaber, der er transaktioner med. Transfer pricing-dokumentationen, skal for indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2021 eller senere, indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter fristen for indsendelse af oplysningsskema og selskabsselvangivelse.

Den nye lov betyder, at rene danske koncerner uden transaktioner med udenlandske koncernforbundne selskaber og uden for kulbrinte- og tonnagebeskatning ikke længere skal udarbejde skriftlig transfer pricing-dokumentation. Dette udgør i sagens natur en betydelig administrativ lempelse. Det skal fortsat kunne dokumenteres, at handler/transaktioner mellem koncernforbundne selskaber foretages efter samme princip og vilkår, som hvis transaktionen var foretaget mellem uafhængige parter. Skatteforvaltningen kan således fortsat i forbindelse med en kontrol anmode den skattepligtige om dokumentation for, at en transaktion mellem interesseforbundne parter er udført i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Som en konsekvens af lovændringen skal koncerner, hvor der både er transaktioner mellem udenlandske koncernforbundne selskaber og mellem de danske selskaber i koncernen, fortsat udarbejde den skriftlige dokumentation for de udenlandske transaktioner. Der skal derimod ikke udarbejdes dokumentation for transaktionerne mellem de danske selskaber i koncernen.

Lempelsen træder i kraft for indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2021 eller senere.

Lovændringen medfører en betydelig lettelse for de danske selskaber, der overskrider grænserne for, hvornår der skal udarbejdes transfer pricing-dokumentation. 

Måtte du have spørgsmål til transfer pricing, eller skal du i gang med at opdatere transfer pricing-dokumentation, stiller vi gerne vores erfaring og redskaber til rådighed og hjælper jer gennem processen.