article banner
COVID-19

Kompensation til virksomheder for lønudgifter

Læs også vores eksperters svar på de oftest stillede spørgsmål om lønkompensation i denne FAQ.


(Opdateret 27.04.2020)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået aftale om lønkompensation til virksomhederne for at fastholde medarbejdernes ansættelsesforhold i virksomhederne under den svære coronatid.

Aftalen gælder for lønmodtagere i alle private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for:

  • mindst 30% af de ansatte, eller
  • mere end 50 ansatte.

Ansatte er defineret således:

”Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat før den 9. marts 2020 med fast arbejdssted i Danmark.”

Ved opgørelsen af om de 30% henholdsvis de 50 ansatte er overholdt tælles hoveder. Der tages ikke hensyn til, hvorvidt de ansatte er fuldtids- eller deltidsansatte.

Virksomheder får en lønkompensation fra staten af de pågældende medarbejderes løn, såfremt de undlader at varsle fyringerne og medarbejderen ikke arbejder i hjemsendelsesperioden. Der ydes følgende kompensation:

  • For fastansatte funktionærer ydes 75% af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.
    • For deltidsansatte reduceres beløbet forholdsmæssigt.
  • For ansatte der ikke er funktionærer, som for eksempel timelønnede udgør kompensation 90%, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever og lærlinge.


Medarbejderne skal også yde. De skal give afkald på fem dages ferie eller afspadsering. Har de ikke ferie eller afspadsering til gode, kan de lønreduceres i fem dage eller anvende ferie for den kommende ferieperiode (1. maj-31. august). Hjemsendes den ansatte i en kortere periode end 4 måneder, opgøres perioden uden ret til løn forholdsmæssigt.   

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts 2020 til 8. juli 2020.

Loenkompensation_infografik - kilde Erhvervsministeriet.jpg
(Kilde: Erhvervsministeriet)

 

Ansøgning

Virksomhederne skal ansøge om kompensation på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal Virk.dk

Virksomhederne kan som udgangspunkt kun søge om lønkompensation én gang i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli. Ved behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt, kan der søges igen.

Det er ikke et krav, at der søges for samme periode på alle ansatte der hjemsendes. Hvis man forventer, at nogle skal tilbage før 4 måneders periodens udløb, så kan der søges om en kortere periode for disse. Er der søgt for 4 måneder og en medarbejder kaldes tilbage før udløbet af perioden, vil der skulle ske tilbagebetaling af den for meget udbetalte kompensation.  

I forbindelse med eventuel tilbagekald til virksomheden så skal man være opmærksom på at kompensationsordningen alene kan opretholdes, når antallet af hjemsendte til enhver tid opfylder mindst 30% eller mindst 50 ansatte.

Hvis der sker afskedigelser efter indtræden i kompensationsordningen, så vil der ske udtræden af ordningen fra dette tidspunkt, og man vil blive mødt af et tilbagebetalingskrav for lønkompensation vedrørende perioden fra varsling af afskedigelser. Eventuelle afskedigelser kan ske inden indtrædelse i ordningen.

Der kan ikke opnås kompensation for den periode, hvor en medarbejder holder ferie eller afspadsere.

Dokumentationskrav forbundet med lønkompensationsordningen:

  • Lønkompensationen udbetales på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers skulle være afskediget som følge af COVID-19-situationen, men som i stedet hjemsendes. Oplysningerne omfatter bl.a. medarbejdernes beskæftigelsesgrad, medarbejdernes løn, perioden for hjemsendelse samt tro- og love-erklæring på de indsendtes oplysninger rigtighed.
  • Virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på fire måneder fra og med den 9. marts til og med den 8. juli 2020.
  • Medarbejderne skal i ansøgningen registreres på CPR-nummer.
  • Virksomheden skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejdernes lønniveau, at medarbejderen har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode. I dokumentationen skal der bl.a. indgå attestation fra den eventuelle faglige repræsentant på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt. Hvis der ikke er en sådan, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse, såfremt de ikke finder dokumentationen korrekt.

De lønudgifter, der kompenseres i denne ordning, kan ikke medtages i grundlaget for opgørelse af kompensation i andre COVID-19 støtteordninger.

Verificering af dokumentation

Der stilles krav om, at virksomhederne efterfølgende eventuelt med revisorbistand, skal dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode, hvor ordningen gælder.  Medarbejderne skal i den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.

Læs også på Finansministeriets fakta ark om de nye tiltag, som du finder her:

Eller på virksomhedsguiden.dk


Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.