FACIT Listen

Beløbsgrænser og skattesatser 2022/2023

Facit Listen
Opslagsværk med skatteregler, beløbssatser og skattesatser for personer, virksomheder og selskaber, fonde og foreninger for 2022/2023.
Contents

 

 

Oversigt over indhold: FacitListen 2022/2023 

Personer – den skattepligtige indkomst

Den skattepligtige indkomst (kommune- og kirkeskat, bundskatten, topskatten, skatteloft, personfradrag). Begrænset skattepligt. Forskerordningen. Grøn check. Restskat. Arbejdsmarkedsbidrag. Skattefrie godtgørelser (rejsegodtgørelse, erhvervsmæssig kørselsgodtgørelse). Rejsefradrag. Befordringsfradrag. Faglige kontingenter mv. Børnedagplejere. Beskæftigelsesfradrag. Jobfradrag. Øvrige lønmodtagerudgifter. Underholds- og børnebidrag. Gaver til almenvelgørende foreninger mv. Boligjobordning. Pensionsarbejde. 

Personer – personalegoder

Fri bil. Ladestander. Fri telefon. Fri computer. Fri internetforbindelse. Kantineordninger. Julegaver til medarbejdere. Lejlighedsgaver. Helårsbolig. Sommerbolig. Fri bolig mv. for hovedaktionærer m.fl. Lystbåd. Kost & logi. Personalelån. Medielicens og tv-programpakker. Tilskud til telefon. Forsikringer. Jagt. 

Personer – pension, udlejning, gaver, arv, aktieavancer m.fl. 

Pensionsordninger (ekstrafradrag for pensionsindbetalinger). Sommerhusudlejning. Værelsesudlejning mv. (langtidsudlejning, korttidsudlejning). Udlejning af bil, campingvogn, lystbåd mv. Gaver. Arv. Ejendomsværdiskat. Aktieavancer. Aktieindkomst. Aktiesparekonto. Kursgevinst på obligationer og andre fordringer. Omlægning af realkreditlån (obligationslån, kontantlån). Etableringskonto & iværksætterkonto (hævning af etableringskontomidler, hævning af iværksættermidler). Dødsboer (beløbsgrænser for skattepligtige dødsboer). 

Virksomheder

Selvstændigt erhvervsdrivende (kapitalafkastordningen, virksomhedsordningen). 

Selskaber, fonde og foreninger mv.

Skatteprocent (acontoskat mv.). Beskatning af aktier og udbytte (datterselskabsaktier mv., porteføljeaktier). 

Diverse – gebyer, afskrivninger, omkostningsgodtgørelse

Bebyer. Afskrivninger (Forhøjet afskrivningsgrundlag for nye driftsmidler, straksfradrag, leasing, forsøgs- og forskningsudgifter). Omkostningsgodgørelse. Repræsentation (rejse- og overnatningsudgifter, bespisning, receptioner/jubilæer). Momsfradrag (overnatning, bespisning mv., spisning i virksomhedens lokaler, reklameudgifter/gaver, arbejdstøj, IT og telekommunikation, biler og broafgifter).

Renter

Mindsterenten (referencerenten). Diskontoen. Nationalbankens udlånsrente. Indskudsbevisrente. Indefrysning af ejendomsskat. Morarenter. 

 

Uddrag fra FacitListen 2022/2023

Gaver til almenvelgørende foreninger mv.

Der er fradrag for gaver til foreninger mv., der er anerkendt som almennyttige eller almenvelgørende og som indberetter gaverne til Skattestyrelsen, men der gælder en maksimumgrænse for årets fradrag.

Maksimumsgrænse
2022: 17.200 kr.
2023: 17.700 kr. 

For gaver til godkendte forskningsforeninger gælder der ikke nogen maksimumgrænse.

BoligJobordning

BoligJobordningen er todelt og giver mulighed for fradrag for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser. Det årlige fradrag gælder pr. person i husstanden, der inden indkomstårets udløb er fyldt 18 år. Ægtefæller og samlevende med fælles økonomi kan frit fordele fradragene mellem sig, uanset hvem der har betalt udgiften. Hjemmeboende børn kan kun få fradrag, hvis de har betalt regningen.

Centrale elementer i ordningen:

 • Fradrag for såvel serviceydelser som håndværksydelser gælder kun lønudgifter. Serviceydelser omfatter eksempelvis rengøring, vinduespudsning, børnepasning, havearbejde og snerydning.  Håndværksydelser omfatter visse former for istandsættelse og energibesparende foranstaltninger samt tilslutning af bredbånd og installation af tyverialarm på www.skat.dk findes en liste over de former for arbejde, der giver ret til fradrag.
 • Fradragene gælder for såvel familiens helårsbolig som fritidsbolig. Det samlede årlige fradrag for service- og håndværksydelser er dog maksimalt 6.400 kr. (2022) og 12.900 kr. (2022) pr. person, selv om man ejer såvel helårsbolig som sommerbolig. Hvis fritidsboligen udlejes i perioder, kan der ikke fås fradrag for serviceydelser i form rengøring mv. Fradraget gælder også ferieboliger i udlandet, når der skal betales dansk ejendomsværdiskat af boligen.
 • Fradraget forudsætter blandt andet, at regningen er betalt elektronisk, eksempelvis dankort, MobilePay eller netbank. Hvis leverandøren er en virksomhed, skal arbejdsløn fremgå særskilt af fakturaen. Hvis leverandøren er en privatperson, udfyldes en serviceerklæring (blanket 02.048), som findes på www.skat.dk.
 • Dokumentation for det udførte arbejde skal gemmes, hvis Skattestyrelsen ønsker at se, hvilket arbejde der er udført.
 • Fradraget fås i det år, hvor regningen er betalt. Der kan
  dog fås servicefradag i 2022, hvis regningen er betalt senest
  28. februar 2023. Håndværkerfradrag i 2022 forudsætter, at
  der er sket betaling senest 31. maj 2022. Fradraget skal indtastes på
  www.skat.dk.

Det maksimale årlige fradrag pr. person, uanset om personen har
såvel en helårs- som en fritidsbolig udgør følgende beløb:

Servicefradrag
2022: 6.400 kr. | 2023: 6.600 kr. 

Håndværkerfradrag
2022: 12.900 kr. | 2023: Afskaffet

Håndværkerfradraget er afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at man i 2022 kun kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022. Fradraget udgør maksimalt 12.900 kr.

Fri bil

Værdi af fri bil opgøres som en procentsats af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr. og en anden procentsats af det resterende beregningsgrundlag. Beregningsgrundlaget udgør mindst 160.000 kr. Den beregnede værdi forhøjes med et miljøtillæg.

Det samlede beløb udgør den skattepligtige værdi for et helt år. Beregningsgrundlaget er nyvognsprisen for biler, der på købstidspunktet højst er 3 år gamle(inkl. moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger). I nyvognprisen indgår ikke normalt tilbehør, som købes særskilt. Nyvognsprisen anvendes som beregningsgrundlag i de første 36 måneder regnet fra første indregistrering, og herefter udgør beregningsgrundlaget 75% af nyvognsprisen.

For firmabiler, der er anskaffet mere end 3 år efter første indregistrering, anvendes arbejdsgiverens købspris inkl. eventuelle istandsættelsesudgifter.

Satser for beskatningsgrundlag op til 300.000
2022: 24,0% | 2023: 23,5% | 2024: 23,0% | 2025: 22,5%

Satster for beskatningsgrundlag over 300.000
2022: 21,0% | 2023: 21,5% | 2024: 22,5% | 2025: 22,5%

Fra og med 2025 er der således én sats, der skal anvendes på det samlede beskatningsgrundlag uanset størrelsen heraf.

Miljøtillægget tillægges den efter procentsatserne opgjorte skattepligtige værdi af fri bil. Miljøtillægget udgør den grønne ejerafgift ekskl. udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift forhøjet med et tillæg, der stiger de kommende 4 år og udgør:

Tilæg 
2022: 250% | 2023: 350% | 2024: 500%

Udgør bilens ejerafgift f.eks. 6.000 kr. årligt udgør det årlige miljøtillæg 21.000 kr. i 2022 stigende til 42.000 kr. i 2025.


Hvis firmabilen kun er til rådighed i en del af året, foretages en forholdsmæssig reduktion af den skattepligtige værdi (hele måneder). Eventuel egenbetaling (efter skat) til arbejdsgiveren fratrækkes i den skattepligtige værdi.

Fri computer

Arbejdsgiverbetalt computer, der er stillet til rådighed til brug for arbejdet, er skattefri, selv om computeren også bruges privat.

Dette gælder dog ikke, hvis rådighedsstillelsen er en del af en aftale om lønomlægning.

Indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at computeren helt eller delvist skal finansieres via en lønomlægning (lønnedgang, løntilbageholdenhed mv.), skal medarbejderen hvert år beskattes af 50% af udstyrets købspris.

Fri internetforbindelse

Arbejdsgiverbetalt internetadgang er skattefri for medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk, dvs. adgang til stort set de samme funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen. Er dette ikke tilfældet, sker beskatningen som af fri telefon, og det skattepligtige beløb for personen udgør i alt 3.100 kr. (2023). Hvis medarbejderen også har fri telefon, er den samlede skattepligtige værdi af de to personalegoder 3.100 kr. (2023). I sådanne tilfælde vil det ene af personalegoderne altså reelt være skattefrit.

Julegaver til medarbejdere

Julegaver op til 900 kr. er skattefrie, se i øvrigt indledningen til afsnittet om personalegoder om bagatelgrænsen på 1.200 kr. i 2022 og 1.300 kr. i 2023.
Skattefriheden gælder ikke kontanter eller gavekort. Visse gavekort med meget begrænset anvendelsesområde kan dog være skattefrie.