NYHEDER

Deadline 15. oktober 2021 for IVS’er - Se mulighederne her

ContributorName(contributor, true)
By:
Kristian Lydolph
insight featured image
Contents

Senest den 15. oktober 2021 skal eksisterende IVS'er have truffet beslutning om omregistrering til ApS eller om opløsning af selskabet. De IVS'er, som ikke overholder denne frist, og som ikke er anmeldt til opløsning forinden, kan risikere at blive tvangsopløst. Ønsker selskabet opløsning, kan det gøres med en betalingserklæring.


Omregistering fra IVS til ApS

  • Omregistreringen fra IVS til ApS forudsætter, at selskabskapitalen forhøjes til lovens minimumskrav på 40.000 kr. Et IVS med en registreret kapital på 1 kr. skal således forhøje selskabskapitalen med minimum 39.999 kr., som eksempelvis kan være ved anvendelse af akkumuleret overskud, kontant indskud, apportindskud, gældskonvertering eller fondsudvidelse (hvor der kan anvendes: IVS-reserven, overkurs, reserver for opskrivninger, nettoopskrivninger efter indre værdis metode, udviklingsomkostninger og/eller eventuelle vedtægtsmæssige reserver).
    Ved kontant indskud kan revisor involveres med en erklæring. Ved apportindskud skal revisor udarbejde en vurderingsberetning. Vær opmærksom på, at der ikke længere er krav om, at egenkapitalen skal udgøre 40.000 kr. på omregistreringstidspunktet.
  • I praksis kræver denne løsning nye vedtægter, så de opfylder kravene til anpartsselskaber, og et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, der ved tvivl kan søges juridisk vejledning til. Endvidere kræver det, at man igennem Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning registrerer den forhøjede kapital.


Opløsning ved betalingserklæring

  • En opløsning ved betalingserklæring sker i praksis ved, at IVS-selskabets ejer/ejere anmoder Skat om en bekræftelse på, at selskabet ikke har gæld ved Skat. Herefter fremsendes en §216 erklæring til Erhvervsstyrelsen sammen med en betalingserklæring underskrevet af ejeren/ejerne til Erhvervsstyrelsen, som derefter kan lukke selskabet.
  • I praksis er Skat ofte op mod seks måneder om at besvare en sådan anmodning om 216 erklæring, hvorfor man i forbindelse med ansøgningen om §216 erklæring skal informere Erhvervsstyrelsen om, at IVS-selskabet er ved at blive lukket med betalingserklæring. Dette skal iværksættes og udføres snarest muligt og inden 15. oktober 2021, som er deadline.
  • Ved opløsning ved betalingserklæring hæfter selskabets ejere for krav og forpligtelser vedrørende det opløste selskabs drift, som måtte komme efterfølgende.


Har du endnu ikke igangsat processen omkring omregistrering eller opløsning ved betalingserklæring, så anbefaler vi, at du får sat gang i processen snarest muligt.

Overholdes fristen ikke, er der risiko for, at selskabet kan blive tvangsopløst. Overføres IVS’et til tvangsopløsning, gælder de normale regler for genoptagelse, hvis man agter at fortsætte selskabets drift. Herunder omregistrering til ApS, fuld reetablering af kapitalforholdene og indfrielse af eventuelle ulovlige kapitalejerlån, hvor revisor som minimum, skal udarbejde erklæring vedrørende kapitalforhold og kapitalejerlån.

Læs mere på Erhvervsstyrelses hjemmeside her.


Skulle du have spørgsmål eller ønske hjælp og vejledning i forbindelse med dit IVS, er du velkommen til at kontakte os.