COVID-19

FAQ om lønkompensation

Læs vores eksperters svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring lønkompensationen her.  

(Opdateret 27.04.2020)

Hvem kan gøre brug af lønkompensationsordningen?

Private virksomheder, der forventer af afskedige medarbejdere grundet coronakrisen, kan søge om lønkompensation. For at kunne søge lønkompensation, skal virksomheden stå til at varsle afskedigelse af mindst 30 % af den samlede arbejdsstyrke eller mere end 50 medarbejdere.

Lønkompensation kan kun opnås hvis virksomheden ikke afskediger ansatte i lønkompensationsperioden. Virksomheden kan ikke søge kompensation, hvis medarbejdere er hjemsendt uden løn, hvis virksomheden får andre støtteordninger til at dække lønnen eller hvis virksomhedens medarbejdere ikke er hjemsendt. Der er ingen krav til en speciel virksomhedsform eller branche for at kunne søge kompensation.

Hvorledes opgøres de mindst 30%?

De 30 % beregnes af samtlige medarbejdere i virksomheden - også medarbejdere der ikke kan søges lønkompensation for. Dvs. direktøren, løsarbejdere og medarbejdere på barsel.

Ved opgørelsen af antallet af hjemsendte, tælles løsarbejdere med som hjemsendte, selvom der ikke kan søges kompensation for dem.

Om man har hjemsendt 30% af medarbejderstaben måles på hoveder og ikke antal årsværk. Deltids- og fuldtidsansatte tæller dermed lige meget. Sygemeldte medarbejdere og medarbejdere på barsel tæller med i opgørelsen af de 30 %, der skal være hjemsendt. Der kan ikke opnås lønkompensation, hvis lønudgiften er dækket af andre tilskud, herunder refusion fra det offentlige.

Direktører, som ikke er omfattet af funktionærloven, er ikke omfatte af kompensationsordningen, og indgår ikke i opgørelsen af de 30%.

Hvilken periode gælder lønkompensationen for?

For at kunne få lønkompensation skal medarbejderne have været ansat før 9. marts 2020. Ansættelser herefter er ikke omfattet af ordningen. På nuværende tidspunkt er ordningen gyldig indtil 8. juli 2020. Virksomheder skal ikke nødvendigvis indgå i ordningen frem til denne dato, men kan udtræde, når de ønsker.

Hvis virksomheden inden den 8. juli varsler eller afskediger medarbejder grundet økonomiske årsager, afsluttes ordningen automatisk for virksomheden.

Hvilke medarbejdere kan der gives lønkompensation for?

Private virksomheder kan få lønkompensation for løn til funktionærer og timelønnede medarbejdere.

Skal medarbejdere være fuldtidsansatte for at få kompensation?

Nej, det er ikke et krav, at medarbejderne er fuldtidsansatte for at få kompensation. Deltidsansatte er også omfattet, såfremt de er funktionærer eller timelønnede. Det maksimale kompensationsbeløb nedsættes dog forholdsmæssigt for deltidsansatte.

Det skal dog bemærkes, at ordningen ikke omfatter løsarbejdere, som ansattes lejlighedsvis.

Kan virksomhedens direktør få lønkompensation?

Som udgangspunkt nej, da direktører normalvis ikke er funktionær eller timelønnet medarbejder. Der afventes dog stadig en endelig afklaring på dette.

Kan virksomhedsejeren få lønkompensation?

Hvis du er virksomheds- eller medejer, skal du kunne svare ja til følgende spørgsmål for at blive anset som lønmodtager og dermed modtage kompensation:

  • Har du en overordnet, som har ret til at instruere dig i arbejdets udførsel og tilrettelæggelse?
  • Er der andre, som bestemmer over din arbejdstid?
  • Føres der kontrol med dit arbejde?
  • Er du ikke en del af virksomhedens ledelse?
  • Har du ret til opsigelsesvarsel?
  • Udfører du arbejde i arbejdsgiverens navn?
  • Udføres arbejdet for arbejdsgiverens risiko og ikke din egen?

Kan du ikke svare ja til alle ovenstående, er du ikke berettiget til lønkompensation.

Man skal endvidere være opmærksom på at man ikke må arbejde i lønkompensationsperioden.

Hvor meget skal medarbejderen have i løn?

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderen. Fuld løn forstås som den faste løn på måneds- eller timebasis, foruden pension, tillæg, sundhedssikring m.v. Opfyldes dette ikke, kan virksomheden ikke få lønkompensation.

Hvad skal medarbejderne bidrage med til ordningen?

Alle virksomhedens medarbejdere, der er omfattet af lønkompensationsordningen, skal bidrage med fem ferie- eller fridage i forbindelse med kompensationsperioden. Har en medarbejder ikke optjent ferie kan vedkommende bruge ferie, optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 eller holde fri uden løn.

Fri- eller feriedagene placeres på et tidspunkt, som aftales indbyrdes mellem medarbejder og virksomhed. Dagene placeres forholdsmæssigt ift. kompensationsperioden.

Hvis lønkompensationsperioden er lavere end 3 måneder, reduceres kravet til de 5 dage tilsvarende.

Hvis man hjemsendes i en periode – eller flere perioder – som tilsammen er kortere end tre måneder, så reduceres kravet til de fem feriedage forholdsmæssigt. Der skal afholdes 1,67 dages fri / ferie pr. måneds hjemsendelse.

Er man for eksempel hjemsendt fire dage om ugen og arbejder en dag om ugen i for eksempel tre måneder, så er man hjemsendt 80% af tiden, og så skal man afholde 80% af de fem dage, eller fire dage i alt.

For en deltidsansat reduceres kravet på fem dage i forhold til det antal timer, medarbejderen er ansat. Er medarbejderen ansat på 20 timer ugentligt, så reduceres de fem dage til 2,7 dage. Hjemsendes deltidsmedarbejderen i to måneder, skal der afholdes 1,8 dages ferie.

Der kan ikke opnås lønkompensation for de dage, medarbejderen holder ferie eller afholder fridage uden løn.

Kan medarbejderen arbejde i kompensationsperioden?

Nej. Medarbejdere som er omfattet af ordningen, skal hjemsendes med fuld løn og må ikke varetage deres arbejde i perioden. Hvis virksomheden indkalder medarbejderen til at genoptage sit arbejde, skal virksomheden tilbagebetale kompensationen eller udtræde af ordningen.

Det forhold, at medarbejderen ikke må arbejde i hjemsendelsesperioden, hindrer dog ikke et rotationsprincip. Det vil således være muligt at hjemsende medarbejdere i for eksempel to dage om ugen, sådan at de arbejder tre dage om ugen. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at medarbejderne IKKE må arbejde de dage, hvor de er hjemsendt. For medarbejdere i rotationsordning udgør ”hjemsendelsesperioden” de dage, som virksomheden bliver lønkompenseret.

Det betyder også, at medarbejderne ikke må deltage i digitale arrangementer eller projekter, selvom disse foregår hjemmefra.

Hvor stor er lønkompensationen?

For fastansatte funktionærer udgør kompensationen 75 % af virksomhedens samlede lønudgifter. Dog maksimalt 30.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansatte.

For timelønnede medarbejdere udgør kompensationen 90 %, men maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Kan virksomheden aftale lønnedgang med medarbejderne?

Der kan før virksomhedens indtræden i ordningen laves aftale om lønnedgang mellem virksomheden og medarbejderne. Der kan ikke laves aftale om lønnedgang, hvis virksomheden allerede modtager lønkompensation.

Ved aftale om lønnedgang skal medarbejderen ikke selv bidrage med fem fri/feriedage.

Kan virksomheden afskedige medarbejdere i kompensationsperioden?

Virksomheder kan ikke afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i kompensationsperioden, da dette vil medføre udtrædelse af ordningen.

Der er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den periode, hvor virksomheden er omfattet af lønkompensationsordningen, ikke afskediger nogen ansatte som følge af økonomiske årsager. Hvis virksomheden opsiger medarbejdere på grund af økonomiske forhold, udtræder virksomheden af ordningen for hele virksomheden fremadrettet. Virksomheden vil således kunne beholde modtaget kompensation frem til det tidspunkt, hvor den første opsigelse på grund af økonomiske årsager bliver afgivet.

Virksomheden kan dog opsige medarbejdere af anden årsag end økonomiske forhold, for eksempel manglende egnethed eller tyveri. I så fald vil man dog ikke få lønkompensation for den pågældende medarbejder i opsigelsesperioden.

Det vurderes, at der kan ske opsigelse i medfør af funktionærlovens 120 dages regel, da det ikke anses for en opsigelse begrundet i økonomiske årsager.

Indgår elever og lærlinge i ordningen?

Ja, elever og lærlinge er omfattet af ordningen, såfremt at uddannelsesniveauet opretholdes og at eleven eller lærlingen ikke sendes hjem.

Tilskuddet fra ordningen for elever og lærlinge er 90 %.

Hvordan ansøges der om lønkompensation?

Du søger om lønkompensation på Virk.dk.

Bemærk, at du kun kan søge én gang og derfor skal angive hele den ønskede periode for lønkompensation.

Der kan som udgangspunkt søges om lønkompensation én gang. Det vides ikke pt., hvorvidt forlængelsen af kompensationsperioden fra tre til fire måneder medfører, at der skal søges to gange. Erhvervsvirksomheder, som har søgt, skal genansøge.

Hvad skal virksomheden bruge af dokumentation for at søge kompensation?

Når virksomheden skal søge lønkompensation, skal den angive andelen af medarbejdere, som sendes hjem. Derudover skal både CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad for hver medarbejder angives, sammen med den ønskede periode for lønkompensationen. Afslutningsvis skal indsendes tro- og loveerklæring fra ledelsen.

Hvornår udbetales kompensationen?

Når du har indsendt din anmodning om lønkompensation med de rette dokumenter, udbetales kompensationen hurtigst muligt.

Fandt du ikke det svar du ledte efter, eller har du uddybende spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Læs også:

Kompensation til virksomheder for lønudgifter

Læs artiklen her