article banner
Nyheder

Regeringens skattereform

Regeringen har den 29. august 2017 præsenteret udspil til en ny skattereform. 

Skattereformen lægger op til følgende ændringer: 

Sløjfe loft over beskæftigelsesfradraget og jobfradrag

Efter gældende regler får alle lønmodtagere et beskæftigelsesfradrag på 8,75% af deres løn, dog højst 30.000 kr. årligt. Dette loft vil regeringen fjerne, således at personer, der tjener mere end 343.000 kr. årligt opnår procentuelt samme fradrag som lønmodtagere med en årlig indkomst under 343.000 kr.

Samtidig vil regeringen lave et nyt jobfradrag, der udgør 30% af den del af arbejdsindkomsten, der overstiger 174.000 kr. Jobfradraget kan højst udgøre 17.500 kr. og aftrappes med 10% af den del af arbejdsindkomsten, der overstiger 394.000. Dette indebærer, at der intet fradrag er til indkomster over 569.400 kr. inkl. pensionsindbetalinger. 

Socialt frikort, hvorved udsatte kan tjene ekstra skattefrit.

Fremrykke topskattegrænsen

Regeringen vil fremrykke den allerede vedtagne forhøjelse af topskattegrænsen, der efter det vedtagne skulle forhøjes frem til 2022. Grænsen skal forhøjes fra 479.600 kr. til 492.000 kr. 

Afskaffe beskatning af fri telefon

Fri telefon betalt af arbejdsgiveren beskattes med 2.700 kr. årligt. Regeringen vil afskaffe beskatningen af fri telefon.

Fremme pensionsopsparing

Regeringen vil gøre det mere attraktivt at spare op til pensionen. Som reglerne er i dag, kan udbetalingen af folkepension påvirkes af opsparet pension. Dette vil regeringen ændre, således at den ældre del af arbejdsstyrken ikke ophører med at indbetale på pensionsordninger. Dette skal ske ved

  • Nyt ligningsmæssigt skattefradrag ved indbetaling til fradragsberettigede pensionsordninger
  • Beskæftigedes indbetaling til pension skal give ret til beskæftigelsesfradrag
  • Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes

Sænke registreringsafgiften på biler 

Regeringen lægger op til at sænke registreringsaften til 100%. I dag betaler en bilkøber 105% i registreringsafgift af de første 106.600 kr. og 150% af den af bilen, der koster mere end 106.600 kr.

Regeringen lægger op til en samlet flad afgift på 100% af bilens pris.

Øvrige tiltag fra regeringens side:

Øget skattekontrol med mindre virksomheder

Det forventes at regeringen vil afsætte 400 mio. kr. over de kommende fire år til skattekontrol med små og mellemstore virksomheder.

Ny boligpakke

I foråret forelagde regeringen et udspil til en ny boligpakke, der ikke alene vil ændre ejendomsvurderings-systemet men tillige vil ændre beskatningen af fast ejendom. Det endelige lovforslag herom forventes fremsat inden årsskiftet.

Ny skattestruktur

Regeringen vil pr. 1 juli 2018 erstatte SKAT med syv nye styrelser. Disse styrelser vil blive spredt over hele landet samt få hver deres specifikke opdrag, specialisering og ledelse. De syv styrelser får dermed hver deres direktør, der skal referere direkte til skatteministeriet.

Formålet er at genetablere tillid til SKAT og komme de massive problemer med inddrivelsessystemet til livs. 

Grant Thornton følger løbende op

Regeringen har udmeldt, at den går efter en lynaftale om den lavere skat på biler, og at den forventer, at der foreligger en aftale om skattereformen og øvrige tiltag inden for skatteområdet klar inden udgangen af 2017.

Grant Thornton vil følge forhandlingerne tæt og løbende opdatere, når de endelige forslag til ændring af såvel skatten som skatteforvaltningen foreligger.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

 

Lærke Hesselholt
Head of TAX
Telefon: +45 35 27 52 40
Mail: Laerke.Hesselholt@dk.gt.com