article banner
Nyheder

Ændring af nyhed fra 3 juli: Ikke altid fradrag for lønudgifter

Lovforslag skal modvirke praksis efter Højesteretsdom om manglen fradrag for lønudgifter

Skatteministeren gør op med Højesterets praksis og vil give adgang for fradrag for samtlige lønudgifter uanset om lønnen til egne medarbejder er anvendt til at sikre daglig drift, til udvidelse af virksomheden ved opkøb eller til nyetablering.

Da Højesteret afsagde dom i nedenstående sag om en banks manglende fradrag for lønudgifter anvendt til udvidelse af bankens virksomhed, havde Skatteministeriet forberedt det lovforslag, der nu er sendt i høring.


Der stilles forslag om, at der fremover ikke skal tages stilling til, om løn til egne medarbejdere er anvendt til at ”erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten” i virksomheden.


Hensigten er ikke alene at udvide fradragsretten i forbindelse med etablering og udvidelse af virksomheden, men generelt at udvide fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter, der ikke anses for løbende driftsomkostninger, men anlægsudgifter, herunder eksempelvis lønudgifter i forbindelse med køb, salg og omstrukturering af virksomheden.


Det vil efter forslaget ikke være afgørende for fradragsretten, hvordan en udvidelse af virksomheden struktureres. Der vil således være fradragsret for lønudgifterne, uanset om virksomhedsudvidelsen gennemføres ved erhvervelse af en anden virksomheds aktiver og passiver, som herefter integreres i den erhvervende virksomhed, eller udvidelsen sker ved erhvervelsen af aktierne i den anden virksomhed, som herefter bliver et datterselskab til den erhvervende virksomhed.


Ændringen skal have virkning fra og med indkomståret 2012, dog eventuelt tidligere, såfremt virksomheden har indsendt en genoptagelsesanmodning til SKAT, hvor sagen endnu ikke er færdigbehandlet.

Grant Thornton følger løbende op på behandlingen af lovforslaget.

 

Nyhed fra 3. juli: Ikke altid fradrag for lønudgifter

Det har indtil nu været antaget, at en virksomhed har fradrag for sine lønudgifter. Højesteret har imidlertid nu med to domme slået fast, at dette ikke er tilfældet når lønudgifterne er blevet afholdt i forbindelse med virksomhedsopkøb og lignende. Højesterets domme har været afventet med spænding siden Østre Landsret i sommeren 2016 afsagde domme i sagerne. 

Begge sager handlede om bankers lønudgifter til medarbejdere, der i årene 2008-2010 havde arbejdet med opkøb af filialer og andre dele fra andre banker

Højesteret fastslog følgende:

  • At de pågældende lønudgifter ikke var fradragsberettigede som driftsomkostninger, da de ikke vedrørte bankernes drift, men at de måtte anses som ikke-fradragsberettigede omkostninger til etablering og udvidelse af virksomhed. Her var Højesteret enig med Østre Landsret, som nåede til samme resultat.
  • At der i øvrigt ikke eksisterede en fast praksis om fradrag for sådanne lønomkostninger, og at SKAT derfor var berettiget til at nægte fradrag i årene 2008-2010. På dette punkt nåede Højesteret frem til en anden konklusion end Østre Landsret, som altså fandt at der var etableret en fast praksis om fradragsret, som SKAT ikke kunne ændre med tilbagevirkende kraft til de pågældende år.
  • At der desuden ikke var grundlag for at tillægge de pågældende omkostninger til den skattemæssige anskaffelsessum for de af bankerne erhvervede aktiver. Dette punkt tog Østre Landsret ikke stilling til.


Den umiddelbare effekt af dommene er, at det for mange virksomheder kan blive meget vanskeligt at finde ud af, om afholdte lønomkostninger er fradragsberettigede som driftsomkostninger, eller om de må anses som ikke-fradragsberettigede etablerings- og udvidelsesomkostninger. Dette vil påføre mange virksomheder en stor administrativ byrde og vil desuden for disse virksomheder betyde en væsentlig usikkerhed om størrelsen af de fradragsberettigede lønomkostninger, som SKAT kan forventes at godkende. Dette gælder både fremover, men som udgangspunkt også med tilbagevirkende kraft til de år, som Højesterets domme omhandler, dvs. helt tilbage til 2008.

Disse problemer blev påpeget allerede sidste år i kølvandet på debatten om Østre Landsrets domme i de pågældende sager. Det er derfor glædeligt, at skatteminister Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse fra 17. april 2017 har bebudet, at regeringen er opmærksom på problemstillingen og i efteråret 2017 vil foreslå ny lovgivning, der vil sikre enkle og tydelige regler om virksomhedernes fradragsret for lønudgifter, så både usikkerheden og de administrative byrder for virksomhederne bliver elimineret.

Regeringen har alene afventet Højesterets domme, som altså nu foreligger. Vi må derfor håbe, at regeringens udspil til enkle og forståelige regler på området snarest bliver fremlagt. Man kan så i den forbindelse håbe på, udspillet fra regeringen ikke blot vil tage højde for den skattemæssige behandling af lønudgifter ved opkøb, udvidelser, fusioner og lignende, men også for den skattemæssige behandling af virksomhedernes øvrige omkostninger, der afholdes i denne forbindelse. Endelig må man gå ud fra, at SKAT har forstået signalet fra skatteministeren, og ikke benytter Højesterets domme til at rejse nye sager om fradragsret for lønomkostninger mv. ved opkøb og udvidelser af virksomheden for år tilbage til 2008 før de nye regler foreligger, forhåbentlig med tilbagevirkende kraft.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Karsten Gianelli
Senior Tax Manager
Telefon: +45 35 27 52 57
Mail: Karsten.Gianelli@dk.gt.com