article banner
NYHEDER

Ændring af reglerne om fondes fradrag for uddelinger

Reglerne om fondes fradrag for uddelinger har hidtil været således, at der altid er fradrag for uddelinger til almennyttige formål, mens der kun har været fradrag for ikke-almennyttige uddelinger, hvis modtagerne var skattepligtige af uddelingerne i Danmark. De ikke-almennyttige uddelinger er først og fremmest familiefondes uddelinger til de begunstigede familiemedlemmer, og i disse tilfælde har fonden altså kun haft fradragsret for uddelinger til personer, der er skattepligtige i Danmark, men ikke for uddelinger til personer, der er bor i udlandet.

EU-domstolen har dog for nylig slået fast, at de østrigske regler om fradrag for uddelinger til ikke-almennyttige formål, som på dette punkt svarede helt til de danske regler, var i strid med EU-retten.

Skatteministeriet har derfor konkluderet, at de danske regler på dette punkt var i strid med EU-retten, og at de derfor skulle ændres.

Ændringen af reglerne er vedtaget af Folketinget den 8. maj 2017, og lovændringen indebærer både en positiv og en negativ nyhed.

Der er gode og dårlige nyheder

Den positive nyhed er, at danske fonde nu vil have fradrag for tidligere foretagne ikke-almennyttige uddelinger til modtagere, som ikke er skattepligtige i Danmark. Denne adgang vil gælde for sådanne uddelinger, der er foretaget fra og med indkomståret 2014 og frem til den 4. oktober 2016. For fonde, hvor dette er aktuelt, skal anmodning om genoptagelse indgives til SKAT senest 6 måneder efter lovens ikrafttræden, dvs. senest den 31. december 2017.

Den negative nyhed er, at fondes fradragsret for fremtidige uddelinger til ikke-almennyttige formål helt fjernes, altså uanset om modtagerne bor i Danmark eller udlandet. Til gengæld nedsættes modtagernes beskatning af sådanne uddelinger, således at kun 80 % af den modtagne uddeling skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Fondsejede selskaber vil dog være helt skattefri af sådanne uddelinger, der modtages fra moderfonden.

Der vil dog fortsat være fradragsret for uddelinger der ydes af såkaldte hjælpe og understøttelsesfonde, der etableret af en virksomhed for at kunne yde støtte til virksomhedens tidligere ansatte eller deres pårørende, også selv om disse uddelinger ikke anses som almennyttige. Modtagerne af sådanne uddelinger vil derfor også fortsat være skattepligtige af hele uddelingen.

Loven træder i kraft den 1. juli 2017, men ophævelsen af fradragsretten har tilbagevirkende kraft for uddelinger til ikke-almennyttige formål, der er foretaget bindende den 5. oktober 2016 eller senere. En uddeling anses for bindende foretaget, når modtageren har fået meddelelse/tilsagn om uddelingen.

Fonde har dog for det indkomstår, som den 5. oktober 2016 ligger i (normalt indkomståret 2016), fradragsret for uddelinger til ikke-almennyttige uddelinger, dog højst med et beløb, der svarer til fondens ikke-almennyttige uddelinger for indkomståret 2014, også selv om det indebærer fradrag for sådanne uddelinger foretaget den 5. oktober 2016 eller senere.

Fradragsretten for fondes uddelinger til almennyttige og alment velgørende formål berører ikke af lovændringen.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Lærke Hesselholt
Head of TAX
Telefon: +45 35 27 52 40
Mail: Laerke.Hesselholt@dk.gt.com

 

Karsten Gianelli
Senior Tax Manager
Telefon: +45 35 27 52 57
Mail: Karsten.Gianelli@dk.gt.com