article banner
Nyheder

Virksomhedsordningen – mulighed for køb af aktier via pensionsordning

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, der tillader, at midler i virksomhedsordningen kan investeres i aktier, når blot investeringen sker for midler i en pensionsordning omfattet af § 53 A.

Et pengeinstitut ønskede at udbyde et pensionsopsparingsprodukt til personer, der anvender virksomhedsordningen.

Pensionsopsparingsproduktet gik ud på følgende:

  • Personens virksomhedsordning skulle være ejer af pensionsordningen, og udbetaling fra ordningen kunne alene ske direkte til virksomheden
  • En ren opsparingsordning uden forsikringselement, hvorfor størrelsen af en fremtidig udbetaling alene var afhængig af det indskudte beløb og afkastet heraf
  • Indskuddet på ordningen var ikke fradragsberettiget
  • Udbetaling kunne helt eller delvis efter anmodning, herunder løbende udbetalinger
  • Udbetaling skete dog senest ved virksomhedsejerens død.

Skatterådet godkendte i 2017, at der var tale om en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 7. Indskud på pensionsordningen kunne ske med midler i virksomhedsordningen, uden at dette blev betragtet som en hævning.

Skatterådet bekræftede endvidere, at midlerne i pensionsordningen kunne anvendes til investering i aktier og investeringsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, som er de lagerbeskattede værdipapirer. Dette svar var ikke overraskende, da det positivt fremgår af virksomhedsskatteloven, at dette er tilladt.

Derimod fandt Skatterådet ikke, at midlerne i pensionsordningen kunne investeres i almindelige aktier, da det af virksomhedsskatteloven fremgår, at aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven ikke kan indgå i virksomhedsordningen, medmindre personen driver næring med sådanne aktiver. Dette svar indbragte pengeinstituttet for Landsskatteretten.


Landsskatterettens afgørelse (SKM2019.48)

Landsskatteretten var af en anden opfattelse end Skatterådet, og udtalte, at et indskud på den omhandlede pensionsordning anses for et finansielt aktiv og kapitalanbringelse af virksomhedsordningens midler, der kan ske inden for virksomhedsordningen.

Landsskatteretten fandt, at der kunne investeres i aktier, da afkastet af pensionsordningen lagerbeskattes i virksomhedsordningen.

Landsskatterettens afgørelse betyder, at midler i en pensionsordning omfattet af § 53 A kan investeres i aktier, selv om pensionsmidlerne fuldt ud forvaltes og investeres af kunden. Det må dog ikke være tale om private dispositioner, som eksempelvis udlån til et af virksomhedsejeren ejet selskab.

Det vides endnu ikke, hvorvidt Skatteministeriet indbringer sagen for domstolene.