article banner
Nyheder

SKAT’s styresignal om personers fradrag for tab på fordringer – Væsentlige indskrænkninger

Fra 2010 blev der for personer indført en generel fradragsret for tab på fordringer. Efter disse regler var der kun to situationer, hvor en person ikke ville have fradrag for et tab på en fordring, nemlig dels ved tab på fordringer på nære familiemedlemmer, f.eks. forældres fordringer på deres børn, og hovedaktionærers fordringer på deres selskab.

SKAT har nu den 28. april 2016 udsendt et styresignal (SKM2016.173), hvor man – bl.a. med baggrund i et par afgørelser fra Skatterådet – fastslår, at personer også i andre tilfælde ikke har fradrag for tab på fordringer.

De områder, der er sket indskrænkninger af fradragsretten for personers tab på fordringer er:

  • Forudbetalinger for varer eller tjenesteydelser, der ikke leveres eller hvor der foreligger fejl og mangler. Efter hidtidig praksis har der været fradrag for sådanne tab, eksempelvis på forudbetalinger for flybilletter, hvor flyselskabet gik konkurs, forudbetaling for undervisning, hvor skolen gik konkurs, og forudbetalinger til håndværkere, som ikke leverer den aftalte ydelse. Denne praksis ændres nu, så der fremover ikke vil være fradragsret for sådanne tab. Ændringen sker med virkning for forudbetalinger, der sker den 13. maj 2016 eller senere.
  • Tab på erstatning for svie og smerte. Efter hidtidig praksis har der været fradrag for tab på sådanne fordringer. Denne praksis ændres nu, så der fremover ikke vil være fradragsret for sådanne tab. Ændringen sker med virkning for tab, hvor den begivenhed, der udløser erstatningen, er sket den 13. maj 2016 eller senere.
  • Tab ved bedrageri, tyveri eller anden berigelseskriminalitet, hvor man som udgangspunkt får en fordring på bedrageren/tyven. Her er der efter SKAT’s opfattelse ikke fradragsret for tab på denne fordring. SKAT henviser i den forbindelse til et par afgørelser fra Skatterådet, hvor personer, der havde været udsat for internetbedrageri, ikke fik fradrag for deres tab.
  • Erhvervsdrivende personers tab på fordringer, som ikke opfylder betingelserne for at kunne fradrages som driftsomkostning i erhvervsvirksomheden. Her finder SKAT ikke, at der er fradragsret for tabet på fordringen og henviser i den forbindelse til en afgørelse fra Skatterådet.

Grant Thornton finder fortsat ikke, at SKAT eller Skatterådet har tilstrækkelig hjemmel til at gennemføre disse skærpelser, som dog nu er gældende ret.