article banner
NYHEDER

Regeringens lovprogram på skatteområdet 2018/2019

Så er det nye lovprogram kommet på gaden. Dette sker traditionen tro i forbindelse med åbningen af det nye folketingsår.

Nedenfor følger en beskrivelse af de lovforslag på skatteområdet, der påtænkes fremsat i det kommende folketingsår.

Der er mange spændende punkter i lovprogrammet; herunder, at der i efteråret forventes at det tidligere fremsatte lovforslag om aktiesparekontoen vil blive genfremsat. Derudover forventes ligeledes i efteråret fremsættelse af lovforslag, der atter skal gøre det mere attraktivt at tildele medarbejderaktier. Lovforslaget skal gøre det attraktivt at tildele medarbejderaktier i bl.a. nye, mindre virksomheder. Ligeledes med fokus på små og mellemstore virksomheder forventes en ny investorfradragslov, der skal gøre det lettere at tiltrække risikovillig kapital til virksomheder i opstarts-/vækstfasen.

Til januar 2019 forventes et tredje spændende lovforslag om generationsskifte til en fond. Det skal ske ved, at man skal kunne overdrage aktier i et selskab til en erhvervsdrivende fond uden aktieavancebeskatning og uden bo- og gaveafgiftsbeskatning.

Og til februar 2019 forventes lovforslag til en ny ejendomsskattelov.

Nedenfor kan du læse mere om de ventede lovforslag. (Hentet fra regeringens lovprogram)

 

Lovforslag på skatteområdet

På skatteområdet bebudes der følgende ændringer:
 

Aktiesparekontolov (primo/medio oktober)

Formålet med lovforslaget er at gøre det nemt og attraktivt for danskere at investere i aktier ved at indføre en aktiesparekonto, hvor personer kan placere deres opsparing i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser til en lavere beskatning end den gældende beskatning som aktieindkomst.

Initiativer mod sort arbejde (primo/medio oktober 2018)

  • Skattestyrelsen vil kunne pålægge virksomheder, der ikke indeholder, indberetter og indbetaler A-skat mv. at benytte en leverandør af lønadministrationsydelser
  • Skattestyrelsen kan pålægge virksomheder at føre en digital logbog vedrørende personer, der er beskæftiget i virksomheden 
  • Grænsen for, hvornår en køber, som betaler kontant for ydelser eller varer sammen med ydelser, risikerer at hæfte for sælgerens manglende betaling af indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag og moms sænkes fra 10.000 til 8.000 kr. En privat køber skal kunne frigøres fra den solidariske hæftelse, såfremt køberen kan fremvise en faktura, der opfylder fakturakravene.
  • Adgang for virksomheder til at undersøge, om en anden virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig af A-skat mv.


Implementering af direktivet om skatteundgåelse mv. (primo/medio oktober 2018)

Formålet med lovforslaget er at implementere regler til begrænsning af metoder til skatteundgåelse, regler for klage i forbindelse med sager om dobbeltbeskatning, hvor Danmark og et eller flere EU-lande er involveret.

Mere robuste skatteregler for trusts (primo/medio oktober 2018)

Formålet med lovforslaget er at gøre reglerne vedrørende den skattemæssige behandling af trusts mere robuste blandt andet ved at skabe klar hjemmel til beskatning af dansk administrerede trusts og at indføre tiltag, der skal forhindre mismatch, hvor trusten hverken beskattes i Danmark eller i et andet land.

Forskerskatteordningen og genoptagelse af afgørelser om seniornedslag mv. (primo/medio oktober 2018)

Formålet med lovforslaget er at afbureaukratisere forskerskatteordningen, således at betingelserne for at anvende ordningen gøres mere fleksible, samt at justere seniornedslagsordningen for at give seniorer mulighed for at få genoptaget en afgørelse af den pågældendes beskæftigelsesgrad.

Lovforslaget har endvidere til formål at indføre skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre og præcisere reglerne for grænsegængeres fradrag for løbende ydelser til almennyttige og almenvelgørende foreninger mv.

Deleøkonomi (primo/medio november 2018)

Formålet med lovforslaget er at øge incitamentet til at deltage i dele- og platformsøkonomien og gennem indberetninger sikre korrekt skattebetaling af indkomsterne herfra gennem en række skematiske fradrag for korttidsudlejning af fritidshuse og helårsboliger, både, biler og campingvogne.

Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier mv. (primo/medio november 2018)

Formålet med lovforslaget er at give bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, at forbedre vilkårene for opsparing i investeringsinstitutter, og at fritage udenlandske investorer for udbyttebeskatning af udbytte fra danske investeringsinstitutter.

Investorfradragslov (primo/medio november 2018)

Formålet med lovforslaget er at give visse små og mellemstore virksomheder, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase, lettere adgang til risikovillig kapital.

Ny indeholdelsesmodel for kildeskat på aktieudbytte (primo/medio december 2018)

Formålet med lovforslaget er at modvirke svindel med beskatning af udbytter gennem indførelse af en ny model for beskatning og indeholdelse ved udbetaling af udbytte til udenlandske aktionærer.

Beskatning ved overdragelse til erhvervsdrivende fonde (medio/ultimo januar 2019)

Formålet med lovforslaget er at give adgang til overdragelse af aktier til en erhvervsdrivende fond med det formål, at fonden skal drive erhvervsvirksomheden videre, uden bo- og gaveafgift eller beskatning af avancen på overdragelsestidspunktet.

En hurtigere vej igennem klagesystemet (primo/medio februar 2019)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en modernisering af klagesagsbehandlingen således, at klagesystemet kan styrkes, og sagsbehandlingstiden nedbringes.

Bekæmpelse af skatteudhuling og overskudsflytning (primo/medio februar 2019)

Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt for Danmark at ratificere den multilaterale konvention til gennemførelse af tiltag i obbeltbeskatningsoverenskomster til bekæmpelse af skatteudhuling og overskudsflytning og at implementere konventionen i dansk ret.

Konventionen gør det muligt at ændre allerede eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster med henblik på bekæmpelse af skatteudhuling og overskudsflytning, uden at det er nødvendigt at forhandle individuelle ændringsprotokoller.

Ydelser fra sociale fonde og sømandsfradrag mv. og EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen (medio/ultimo februar 2019)

Formålet med lovforslaget er at forhøje bundfradraget for ydelser til personer fra godkendte fonde mv., hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde og at udvide sømandsfradraget til søfolk om bord på forskningsskibe.

For at sikre at foreningsbeskatningen er i overensstemmelse med EU-retten indføres en ensartet beskatning af udenlandske og danske foreningers udbytter, visse renter og royalties.

Ejendomsskattelov (medio/ultimo februar 2019)

Lovforslaget har til formål at gennemføre en ny ejendomsskattelov, der fra 2021 skal erstatte den gældende ejendomsværdiskattelov og ejendomsskattelov, herunder blandt andet en rabatordning for nuværende boligejere, en moderniseret stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme og en permanent indefrysningsordning for ejerboliger for stigninger i ejendomsværdiskatten og grundskylden.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.