article banner
Nyheder

Regeringens udspil omkring skattebesparende forslag

Regeringens erhvervsudspil indeholder en lang række skattebesparende forslag

Som en del af erhvervspakken har regeringen den 30. august 2017 fremlagt deres udspil til, hvorledes vilkårene for iværksættere og mindre selskaber kan forbedres. Dette skal blandt andet ske ved at:

 

Sænke skatten på aktiegevinst

Gevinst på aktier – det være sig i form af udbytte eller ved salg af aktierne – beskattes i dag med 27% af de første 52.900 kr. (105.800 kr. for ægtepar) og med 42% af afkast, der overstiger 52.900 kr. (105.800 kr. for ægtepar).

Regeringen vil hæve loftet for, hvornår der betales den høje skat på afkast. Loftet skal hæves trinvist, således at der i 2021 betales 27% af de første 100.000 kr. (dobbelt for ægtefæller) og 42% af udbytte eller afkast, der overstiger dette loft.

 

Indføre en aktiesparekonto

Med henblik på at fremme den enkelte danskers investering i noterede aktier foreslår regeringen at indføre en aktiesparekonto. Indestående på denne konto skal beskattes med 1,25% årligt, uanset hvorledes dette indestående er opstået. Er der tale om afkast på noterede aktier, skal der ikke betales sædvanlig aktieindkomst-skat men derimod aktiesparekonto-skat. 

Regeringen har foreslået et loft på den enkeltes aktiesparekonto på 500.000 kr.

 

Indføre et investorfradrag

Med henblik på at gøre det mere attraktivt for privatpersoner at investere i danske unoterede selskaber vil regeringen indføre et investorfradrag.

Personer (uafhængige investorer), der investerer i små og mellemstore unoterede selskaber fra 2019-2022, vil få mulighed for et fradrag svarende til 30% af halvdelen af investeringen for en investering op til 200.000 kr. Loftet skal fra 2023 hæves til 400.000 kr.

 

Forbedre mulighederne for at tildele medarbejderaktier

Efter gældende lovgivning kan en arbejdsgiver tildele en medarbejder tegningsretter, optioner eller aktier for en værdi svarende til 10% af medarbejderens årlige vederlag uden beskatning af medarbejderen. Medarbejderen beskattes først ved afståelse af aktierne.

Regeringen forslår grænsen på 10% hæves til 20% for alle virksomheder.

For iværksættervirksomheder skal grænsen hæves til 100%, således at hele lønnen kan udbetales i aktier i arbejdsgiverselskabet. I værksættervirksomheder anses i denne forbindelse selskabet med en årlig omsætning eller balance på mindre end 75 mio. kr. og under 50 ansatte.

Endeligt ønsker regeringen at simplificere regelsættet vedrørende incitamentsordninger i form af tegningsretter, optioner og aktier ved at indføre mere aftalefrihed.

 

Forbedre skattevilkårene for opsparing i investeringsforeninger

Regeringen ønsker at forenkle reglerne vedrørende beskatning ved investering i investeringsforeninger, det være sig investeringer i danske som udenlandske foreninger lige så vel som udenlandske investorers investering i danske investeringsforeninger.

Alle investeringer i aktiebaserede investeringsselskaber skal fremover aktieindkomstbeskattes af afkastet. Lagerprincipbeskatning skal undgås.

Udenlandske investorer skal fritages for at betale udbytteskat af udlodninger fra danske investeringsinstitutter.

 

Lempe reglerne for placering af privatadministrerede pensionsordninger

Regeringen ønsker at liberalisere reglerne for opspring i privatadministrerede pensionsordninger, således at en større del kan placeres i unoterede aktier.

Dette skal ske dels ved at mindske kravet til investeringens størrelse fra 100.000 kr. til 50.000 kr., og dernæst skal grænsen for, hvor stor en del af pensionen, der kan placeres i unoterede selskaber, øges fra 20 %til 25 % af de første 2 mio. kr. og helt fjernes for opsparing over 2 mio. kr.

 

Under overskriften ”Lavere omkostninger for borgere og virksomheder” har regeringen fremsat en række forslag til omkostningsreducering: 

  • Prisen for at køre over Storebæltsbroen skal sænkes gradvist med 25%
  • Afskaffe nøddeafgiften
  • Sanere afgifter, der er særligt administrativt krævende
  • Øge fradraget for egen investering i maskiner og ny teknologi
  • Sænke kapitalkravet for aktieselskaber fra 500.000 kr. til 400.000 kr.

 

Globalisering

Med henblik på at sikre arbejdskraft i Danmark og øge fokus på investering har regeringen stillet følgende forslag:

 

Forlænge forskerordningen

Udenlandske forskere og højtlønnet højtkvalificeret arbejdskraft kan i dag opnå en lempelig flad beskatning på 26% efter arbejdsmarkedsbidrag på 8% i de første fem år, de arbejder for en dansk virksomhed. Regeringen ønsker forhøje beskatningen til 27%  mod at forlænge periode til syv år.

 

Højere fradrag for forskning og udvikling (FoU)

Regeringen foreslår at øge nuværende fradrag for FoU aktivitet fra 100% til 110%. Fradraget foreslås indfaset over otte år.

 

Udvide DIS-ordningen til søfolk på offshore-skibe

Regeringen ønsker at udvide nettolønsordningen i sømandsbeskatningsloven med søfolk, der arbejder ombord på specialskibe, vagt- og supplyskibe, rørlægningsskibe og lignende.

 

Afskaffe registreringsafgiften på handelsskibe

Regeringen foreslår at afskaffe tinglysningsafgiften ved indregistrering af handelsskibe i DIS.

 

Grant Thornton finder, at en lang række af forslagene er meget interessante og nødvendige for at fremme og opretholde dansk vækst. Vi følger forhandlingerne nøje og vil holde jer løbende opdateret.

 

Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte Head of Tax Lærke Hesselholt på +45 35 27 52 40 eller laerke.hesselholt@dk.gt.com