article banner
NYHEDER

Ny EU-dom underkender dansk momspraksis på handel med gamle bygninger

I går afsagde EU-Domstolen dom i den danske sag C-71/18 bedre kendt som ”KPC-sagen”. EU-dommen vurderes at få store konsekvenser for den måde, hvorpå virksomheder skal håndtere momsen i forbindelse med handel med gamle ejendomme. Og det må forventes, at det danske erhvervsliv står til at få tilbagebetalt momsen af mange byggesager, hvor SKAT efter dagældende praksis har opkrævet salgsmoms.

Det skal dog fastslås, at Vestre Landsret endnu ikke har afsagt dom i sagen, og man må derfor forvente, at det varer et stykke tid, før vi får vished om, hvordan Skattestyrelsen fortolker EU-dommen. Dog er det vores vurdering, at EU-dommen indeholder tilstrækkeligt med konkrete udsagn til, at danske virksomheder allerede nu kan begynde at indrette sig efter dommen.

Det betyder, at virksomhederne både bør kigge på igangværende og kommende projekter med nye briller, ligesom man også bør genbesøge afsluttede sager, da det må forventes, at Skattestyrelsen vil åbne op for genoptagelse af gamle sager helt tilbage til 2013, hvilket er det tidspunkt hvor ”KPC-sagen” startede.

I forhold til igangværende og kommende projekter bør det overvejes, om man enten skal indarbejde et momsforbehold i kontrakterne og/eller indsende en anmodning om bindende svar for at opnå vished om den momsmæssige behandling af handel med gamle ejendomme.

 

Baggrund
Sagen omhandler KPC’s køb og efterfølgende videresalg af et pakhus i Odense Havn, som de efterfølgende indgår aftale om at ombygge til ungdomsboliger. Det var allerede på tidspunktet på for KPC’s køb af pakhuset klart, at pakhuset skulle rives ned/kraftigt ombygges.

På den baggrund fandt SKAT, at KPC havde købt og solgt en byggegrund og ikke en gammel ejendom med tilhørende grund, og handlerne derfor var momspligtige.

Ikke overraskende var KPC af den opfattelse, at de havde købt og videresolgt en gammel ejendom med tilhørende grundstykke, og handlen dermed var momsfritaget.

I dommen fastslår EU-Domstolen, at der i denne situation er tale om momsfritagne køb og salg af en gammel ejendom. Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at domstolen har lagt vægt på følgende elementer:

  • Handlen foregik mellem økonomisk uafhængige parter
  • Den handlede ejendom var fuldt funktionsdygtig, både ved købs- og videresalgstidspunktet
  • Opdelingen af ejendomshandlerne og den efterfølgende ombygning mm. var ikke kunstigt opdelt
  • Sælger er ikke involveret i nedrivningen af ejendommen
  • Der foreligger ikke objektive omstændigheder, som tilsiger, at køber og sælger handler en byggegrund og ikke en funktionsdygtig ejendom
    Konklusionen må forventes at blive, at myndighederne er afskåret fra at betragte handel med en funktionsdygtig ejendom som værende handel af en byggegrund, uagtet hvad køber har til hensigt at gøre med den pågældende ejendom.

Kontakt os gerne for en nærmere drøftelse af dommen og dens betydning for dine aktiviteter.