article banner
Nyheder

Generationsskiftelettelse og værdiansættelse af virksomheder

Lovforslag om væsentlig nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af virksomhed, som blev sendt til høring i december og som vi omtalte den 21. december 2016 er nu blevet fremsat i Folketinget. Lovforslaget er i store træk uændret i forhold til det forslag, der kom i høring, idet bemærkningerne dog blevet udbygget, så de bl.a. også behandler spørgsmålet om rammerne for værdiansættelse af virksomheder. 

Lettelse af afgifterne ved generationsskifte

Efter de nuværende regler skal der ved gaveoverdragelse af en virksomhed til børn eller børnebørn betales en gaveafgift på 15 % af værdien af virksomheden. Ved arv af virksomhed til den nærmeste familie, skal der tilsvarende betales boafgift på 15 % af værdien af virksomheden.

Denne afgift foreslås nu nedsat fra 15 % til 5 % frem mod 2020 for overdragelse af virksomhed. Afgiften vil efter forslaget være 13 % for 2016 og 2017, 7 % for 2018, 6 % for 2019 og 5 % fra og med 2020.

For at være berettiget til den nedsatte afgift skal følgende betingelser dog alle være opfyldt:

  • Overdragelsen skal ske til overdragerens børn eller børnebørn. Dette gælder uanset om der er tale om gave eller ved arv. Den nedsatte afgift kan dog også anvendes ved overdragelse som gave eller arv til overdragerens søskende samt deres børn/børnebørn, men kun i de tilfælde, hvor overdrageren ikke selv har børn/børnebørn.
  • Der skal være tale om reel erhvervsvirksomhed. Dette er efter forslaget sikret ved at afgiftsnedsættelsen kun kan anvendes på aktiv virksomhed, som kunne overdrages med succession efter de gældende regler – den såkaldte ”pengetankregel”. Det indebærer, at virksomhed, der består i investering i værdipapirer eller passiv investering i fast ejendom, herunder udlejningsejendomme, ikke omfattes af afgiftsnedsættelsen. Ved overdragelse af selskaber er forudsætningen for at overdrage med succession – og dermed også for afgiftsnedsættelsen – at mindre end 50 % af selskabets aktiver består i passive investeringer i værdipapirer og fast ejendom, og at mindre end 50 % af selskabets indkomst stammer fra sådanne aktiver. Det er dog ikke en forudsætning for afgiftsnedsættelsen, at overdragelsen sker med succession, men betingelserne for overdragelse med succession skal være opfyldt.
  • Overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år inden overdragelsen.
  • Modtageren af virksomheden skal beholde den aktive virksomhed i mindst 3 år efter overdragelsen. Overholdes denne betingelse ikke, vil overdragelsen udløse den normale afgift på 15 % med tilbagevirkende kraft. Kravet gælder dog ikke hvis der i 3 års perioden sker overdragelse, som skyldes modtagerens død eller livstruende sygdom.
  • Overdrageren eller dennes nærmeste familie (ægtefælle, børn/børnebørn/svigerbørn, søskende eller søskendes børn/børnebørn) skal for personlig virksomhed have deltaget i driften i ikke uvæsentligt omfang i mindst 1 år forud for overdragelsen, og for virksomhed i selskabsform have deltaget i selskabets ledelse i mindst 1 år forud for overdragelsen.

Afgiftsnedsættelsen for 2016 skal efter forslaget have virkning for gaveoverdragelser, der er foretaget den 1. januar 2016 eller senere, og for overdragelser ved arv fra boer efter personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere. For overdragelser, hvor der allerede er afregnet afgift med 15 %, skal der således ske genoptagelse og nedsættelse af afgiften til 13 %. 

Værdiansættelse

SKAT har over årene udsendt flere forskellige vejledninger om værdiansættelse af virksomheder. SKAT udsendte i 2000 2 cirkulærer, som dels angiver en skematisk model for værdiansættelse af goodwill, dels angiver en metode for værdiansættelse af selskaber, som baseres på den regnskabsmæssige værdi reguleret med værdi af goodwill. SKAT udsendte imidlertid i 2013 en vejledning om værdiansættelse, som tog udgangspunkt i en række almindeligt anvendte værdiansættelsesmetoder, herunder den såkaldte DCF-model (Discounted Cash Flow). Der har derfor været usikkerhed om, hvorvidt og i hvilket omfang værdiansættelsescirkulærerne fra 2000 stadig var anvendelige.

I bemærkningerne til lovforslaget slås det nu fast, at værdiansættelsescirkulærerne fra 2000 fortsat kan anvendes, og det påhviler SKAT at godtgøre, at en værdiansættelse efter disse retningslinjer ikke er et korrekt udtryk for handelsværdien. SKAT skal således kunne konkretisere og underbygge, hvorfor en værdiansættelse efter cirkulærerne ikke kan anvendes. Dette vil gælde uanset virksomhedens størrelse og art. 

Stramninger af pengetankreglen

Lovforslaget indeholder i øvrigt to stramninger af pengetankreglen.

  • Efter de nuværende regler anses fast ejendomme, der udlejes, som pengetankaktiver, dog således at landbrugs- og skovejendomme, der bortforpagtes, ikke i den sammenhæng anses som udlejningsejendomme.  Det betyder, at fast ejendomme, der ikke udlejes, ikke anses som pengetankaktiver. Denne afgrænsning af fast ejendom vil efter forslaget blive ændret, således at fast ejendomme generelt anses som pengetankaktiver, med mindre de anvendes som driftsbygning/domicil for virksomheden, eller er erhvervet med henblik på videresalg som led i virksomhedens drift. Ændringen betyder således at ubebyggede grunde, tomme udlejningsejendomme og ejendomsprojekter til udlejning fremover normalt skal medregnes som pengetankaktiver, og ikke længere som ”driftsaktiver”. Undtagelsen for landbrugs- og skovejendomme, der bortforpagtes, vil dog fortsat gælde.
  • Efter de nuværende regler er selskaber, der driver næring med køb og salg af aktier ikke omfattet af pengetanksreglen, og kan således overdrages med succession uanset sammensætningen af aktiverne. Denne fritagelse vil efter forslaget kun gælde for næringsdrivende selskaber, der er undergivet offentligt tilsyn, f.eks. banker mv.

Denne stramning af pengetankreglen vil efter forslaget have virkning fra 1. april 2017, og vil gælde i alle de sammenhænge, hvor pengetankreglen findes, dvs. i relation reglerne om succession, reglerne om etablerings- og iværksætterkonto, reglerne om ophørspension og reglerne om anvendelse af kapitalafkastordninger for aktier og anparter.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Lærke Hesselholt

Head of TAX
Telefon: 
+45 35 27 52 40

Mail: Laerke.Hesselholt@dk.gt.com

Karsten Gianelli
Senior Tax Manager
Telefon: 
+45 35 27 52 57
Mail: Karsten.Gianelli@dk.gt.com