article banner
Nyheder

Finanslovsforlig 2017 og nyt ejendomsvurderingssystem

Finanslovsforlig

Fredag den 18 november 2016 indgik regeringen og dens støttepartier fra blå blok finanslovforlig. Forliget vil få følgende skattemæssig betydning:

  • Grundskylden fastfryses til 2015 niveau. Der skal således betales samme grundskyld i 2017 som i 2016 og 2015.
  • PSO afgiften på el afskaffes. Dette vil medføre en lavere el-regning.
  • Bundskatten hæves med 0,09% årligt frem til 2020.
  • Registreringsafgiften på biler sænkes en anelse.

Registreringsafgiften på biler

Hidtil har registreringsafgiften udgjort 105% af de første 82.800 kroner af bilens pris før danske afgifter og 150% for den resterende del af prisen. Afgiften sænkes fra tirsdag den 22. november 2016, hvorefter der skal betales 105% af de første 106.600 kroner og 150% af den resterende del af bilens pris.

Når registreringsafgiften sænkes på denne måde, vil man se den største effekt på for de biler, der hos den danske bilforhandler koster mere end 200.000 kroner. Den maksimale besparelse vil for disse biler være 10.710 kroner. For mini-og mikrobiler som koster ikke over 140.000 kroner hos en dansk forhandler, vil der derimod reelt ikke være nogen gevinst som følge af lovforslaget. 

Nyt ejendomsvurderingssystem

Der er den 18. november 2016 indgået et bredt forlig i Folketinget om et nyt ejendomsvurderingssystem.

Nyt vurderingsgrundlag

Det nye system vil - som tidligere - basere sig på registrerede oplysninger om ejendommen, herunder i BBR, oplysninger om frie salg i samme område, oplysninger om lokalplaner mv.

Der lægges dog i forliget op til, at der samtidig skal ske en forbedring/opgradering af det anvendte grundlag, herunder en digitalisering af plangrundlaget, mere sikre markedsdata, nye og præcise data vedrørende beliggenheds- og udsigtsforhold, forbedring af BBR og tinglysningsdata, luftfotos mv.

I forbindelse med de første vurderinger forventes det, at ejendomsejerne i vid udstrækning vil få mulighed for at berigtige de oplysninger, som er lagt til grund ved vurderingen.

Særligt vedrørende ejerboliger

For ejerboliger forventes de nye regler at få virkning fra 2018. Ejerboliger vil herefter – som hidtil – blive vurderet hvert andet år (lige årstal). For ejerboliger forventer man, at vurderingerne i væsentligt omfang vil basere sig på statistiske oplysninger om salgspriser, kombineret med en forholdsvis omfattende manuel kontrol af vurderingerne for udtagne ejendomme.

For ejerboliger vil der desuden blive etableret en tilbagebetalingsordning, så de boligejere, der siden 2011 har betalt ejendomsskat af en for høj vurdering, vil få dette tilbagebetalt. Dette vil ske automatisk i forbindelse med den første vurdering af ejerboliger efter det nye system i 2018. Skatteministeriet forventer, at dette vil komme til at omfatte ca. 700.000 ejerboliger, primært uden for de større byer.

Særligt vedrørende erhvervsejendomme

For andre ejendomme end ejerboliger, herunder først og fremmest erhvervsejendomme, vil de nye regler første gang blive anvendt ved vurderingen i 2019. Disse ejendomme vil herefter også – som hidtil – blive vurderet hvert andet år (ulige årstal). Vurderingen af erhvervsejendomme vil som hovedregel ske efter afkastmetoden på basis af de ovenfor anførte oplysninger.

For erhvervsejendomme, herunder andelsboligforeninger, vil der også blive etableret en tilbagebetalingsordning, så de ejere, der siden 2011 har betalt ejendomsskat af en for høj vurdering, vil få dette tilbagebetalt. Dette vil ske automatisk i forbindelse med den første vurdering af erhvervsejendomme efter det nye system i 2019.

Klage efter de nye regler

Vurderinger efter de nye regler vil som hidtil kunne påklages til Vurderingsankenævnet. Der vil i forbindelse med de nye regler blive etableret nye vurderingsankenævn med en mere lokal tilknytning.

Gebyret ved klage vil være på 1.000 kr. (2017-niveau) og der vil ikke være mulighed for at få omkostningsgodtgørelse.

 

Beregning af ejendomsskatter

Der er enighed mellem forligspartierne om, at der ved beregningen af ejendomsskatterne skal tages højde for, at vurderingerne også fremover vil være behæftet med en vis usikkerhed. Regeringens udspil er, at ejendomsskatterne derfor skal beregnes på grundlag af 80 % af ejendomsvurderingerne, men den endelige model herfor skal aftales nærmere mellem forligspartierne, og foreligger derfor endnu ikke.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Lærke Hesselholt
Head of TAX
Telefon: +45 35 27 52 40
Mail: Laerke.Hesselholt@dk.gt.com