article banner
NYHEDER

”Beneficial ownership”-sagerne – Generaladvokatens indstilling til EU-domstolen

De såkaldte ”beneficial ownership”-sager, som blev startet af SKAT for en del år siden, handler om, hvorvidt danske selskaber, der betaler udbytter eller renter til moderselskaber i andre EU-lande, skal indeholde dansk kildeskat ved udbetalingerne.

Udgangspunktet er, at sådanne betalinger kan ske uden indeholdelse af dansk kildeskat. Det følger bl.a. af de to relevante EU-direktiver, nemlig Moder-/datterselskabsdirektivet for udbytter og Rente-/royaltydirektivet for renter.

I de pågældende sager har SKAT imidlertid gjort gældende, at de pågældende moderselskaber i andre EU-lande ikke er retmæssige ejere (beneficial owners) af de pågældende betalinger, men alene har fungeret som gennemstrømningsselskaber for betalingerne, der typisk er gået videre til andre koncernselskaber i skattelylande. SKAT’s synspunkt er derfor, at betalingerne skal anses for at være sket til de ultimative retmæssige modtagere i skattelylande uden for EU, og at fritagelsen for dansk kildeskat efter de nævnte EU-direktiver derfor ikke finder anvendelse. SKAT har derfor opkrævet meget betydelige kildeskatter af betalingerne hos de udbetalende danske selskaber.

En række af disse sager verserer nu for Østre og Vestre Landsret, og da fortolkningen af EU-retten, herunder af de to EU-direktiver, har væsentlig betydning for afgørelsen af sagerne, er en række spørgsmål herom blevet forelagt EU-domstolen.

Det væsentligste spørgsmål i denne sammenhæng er, om EU-direktiverne åbner mulighed for den fortolkning, som SKAT har anlagt. Begge direktiver indeholder anti-misbrugsklausuler, og det er muligheden for at anvende disse klausuler, der er et af de væsentlige stridspunkter. SKAT gør på sin side gældende, at disse klausuler kan anvendes direkte til at tilsidesætte dispositioner, der må anses som et misbrug af direktivernes rettigheder. Selskaberne og deres rådgivere gør derimod gældende, at disse klausuler ikke kan anvendes direkte, men forudsætter, at de anti-misbrugsregler, som klausulerne giver mulighed for, også er indført direkte i dansk skattelovgivning, hvilket ikke var sket på det pågældende tidspunkt.

Generaladvokaten, der forbereder sagerne for EU-domstolen, har den 1. marts 2018 afgivet sit forslag til afgørelse af dette spørgsmål. Generaladvokatens forslag ligger på linje med det synspunkt, som selskaberne og deres rådgivere har fremført, idet det i forslaget slås fast, at SKAT ikke kan påberåbe sig direktivernes anti-misbrugsklausuler, da Danmark på det pågældende tidspunkt ikke i tilstrækkeligt omfang har gennemført disse bestemmelser i sin skattelovgivning. Det er dog sket efterfølgende med en bestemmelse i ligningslovens § 3, der er gældende fra 1. maj 2015.

Hvis EU-domstolen følger generaladvokatens forslag, står SKAT til at tabe de verserende sager ved Østre og Vestre Landsret.

Dommen fra EU-domstolen forventes afsagt i efteråret 2018.

Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte Senior Tax Manager, Karsten Gianelli, på +45 35 27 52 57 eller Karsten.Gianelli@dk.gt.com eller Head of Tax, Lærke Hesselholt, på +45 35 27 52 40 eller laerke.hesselholt@dk.gt.com