article banner
Nyheder

Finanslovsaftale 2020

Slut med hovedaktionærnedslag og anvendelse af virksomhedsskatteordningen ved forældrekøb

Den 2. december blev der indgået aftale om ny finanslov mellem regeringen, støttepartierne og Alternativet. Nedenfor har vi listet relevante ændringer op på skatte- og afgiftsområdet.

 

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget

Hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før den 19. maj 1993, er efter gældende regler berettiget til et særligt hovedaktionærnedslag i den skattepligtige avance på op til 25 pct. Et maksimalt nedslag indebærer, at skatten af aktiegevinsten nedsættes fra 42 pct. til 31,5 pct.

Hovedaktionærnedslaget afskaffes, så fremtidige gevinster beskattes fuldt ud. Initiativet skal have virkning fra 1. februar 2020.

 

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.

Gældende regler giver mulighed for at anvende virksomhedsordningen til at trække renteudgifter på forældrekøbslejligheder fra i egen eller ægtefælles lønindkomst mv. (personlig indkomst før AM-bidraget). Dermed har renteudgifter i virksomhedsordningen en fradragsværdi på op til ca. 55,9 pct. for topskatteydere mod normalt ca. 25,6-33,6 pct., hvis virksomhedsordningen ikke anvendes.

Reglerne ændres, så udlejning af bolig til nærtstående ikke kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Det vil indebære, at forældrekøb ikke kan indgå i ordningerne.

Ændringerne skal umiddelbart først træde i kraft fra 2021, men der lægges op til en tidligere ikrafttrædelsesvirkning.

 

Stramning af beskatningen af leasede firmabiler

Reglerne for beskatning af leasede firmabiler strammes, så beskatningsgrundlaget ved fri bil følger den genberegning, der foretages i registreringsafgiften. Det vil betyde, at beskatningen vil følge det generelle princip i skattelovgivningen, at skatten af personalegoder bør svare til skatten af kontantløn.

De nye regler har virkning fra 1. februar 2020.

 

Elbiler – annullering af afgiftsstigninger og nedslag i beskatningsgrundlaget for El- firmabiler

For at øge antallet af elbiler lægges der op til, at man udskyder den påtænkte registreringsafgiftsstigning på elbiler, så afgiften forbliver på 20 %. Dog skal man være opmærksom på, at ændringen alene vedrører elbildelen for hybrid-bilerne.

Aftaleparterne er desuden enige om, at det også skal være billigere at køre grønt på jobbet. Der indføres derfor et fradrag i beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler (elbiler og plug-in hybridbiler) på 40.000 kr.  fra 1. april til 31. december 2020.

 

Justering af skatteregler vedr. nedsættelse af gæld

Skattestyrelsen har ved en såkaldt early warning gjort opmærksom på, at værnsreglerne vedr. nedsættelse af gæld kan omgås. Omgåelsesmuligheden ved at udvide værnsreglerne vedr. nedsættelse af gæld fjernes, således at der også sker beskatning eller fradragsbegrænsning i situationer, hvor koncernen opnår en indirekte gældsnedsættelse ved, at fx et koncernforbundet selskab erhverver fordringen fra kreditor.

 

Forhøjelse / genindførelse af en række miljøafgifter og punktafgifter

Finansieringen til dækningen af de grønne tiltag sker bl.a. ved genindførelse af afgiften på PVC-folier, en tredobling af afgiften på bæreposer og engangsservice.  I dag betales 22 kr. pr. kg. bæreposer i plast og 10 kr. pr. kg. bæreposer i papir og der betales 19,2 kr. pr. kg. engangsservice.

Der lægges også op til en indeksering af afgiftssatserne på en række punktafgifter, hvor afgiften i dag ikke automatisk justeres årligt.

 

Nyt skattecenter og 250 nye medarbejdere til styrket kontrol

Kampen mod skattely og aggressiv skatteplanlægning skærpes, samtidig med at indsatsen mod fejl, snyd og organiseret kriminalitet på skatte- og momsområdet styrkes. Der tilføjes derfor 250 nye kontrolmedarbejdere til Skatteforvaltningen, samt en etablering af et nyt kontrolskattecenter i 2020.