article banner
Nyheder

Omkostningsgodtgørelse i skattesager for selskaber og fonde

Genindførelse af omkostningsgodtgørelse i skattesager for selskaber og fonde

Folketinget har den 15. december 2016 vedtaget et lovforslag, som genindfører omkostningsgodtgørelsen i skattesager for selskaber og fonde.

Lovændringen betyder, at reglerne om omkostningsgodtgørelse i skattesager – som altså fra 1. januar 2017 også vil gælde for selskaber og fonde – bliver således:

  • Der ydes under alle omstændigheder godtgørelse med 50 % af udgifterne til den sagkyndige bistand. Får man senere fuldt eller overvejende medhold ved klageinstansen i sin klage ved Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten eller ved domstolene, forhøjes godtgørelsen, således at man får 100 % dækning af udgifterne.
  • Der vil under alle omstændigheder være 100 % omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand, hvis en sag videreføres på SKAT’s eller Skatteministeriets initiativ, dvs. når en afgørelse påklages eller indbringes for domstolene af SKAT eller Skatteministeriet.
  • Der vil ikke være mulighed for omkostningsgodtgørelse i klagesager om omkostningsgodtgørelse.
  • Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen, heller ikke selv om man vælger ikke at søge om omkostningsgodtgørelse. Der er derfor heller ikke fradragsret for de resterende 50 % af udgifterne i de tilfælde, hvor de alene godtgøres med 50 %.
  • SKAT får udvidet adgang til at anmode den sagkyndige om regnskabsmateriale med bilag samt andre dokumenter, der kan have betydning for bedømmelsen af anmodningen om omkostningsgodtgørelsen.

Lovændringen træder i kraft 1. januar 2017 og vil – for selskaber og fonde – omfatte udgifter til sagkyndig bistand, som ydes efter denne dato. Der ydes dermed ikke godtgørelse for udgifter til bistand ydet i 2016, uanset de først faktureres i 2017.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Lærke Hesselholt
Head of TAX
Telefon: +45 35 27 52 40
Mail: Laerke.Hesselholt@dk.gt.com

Karsten Gianelli
Senior Tax Manager
Telefon: +45 35 27 52 57
Mail: Karsten.Gianelli@dk.gt.com